Milí žiaci, rodičia, pedagógovia,

 

nakoľko nám aktuálna situácia neumožňuje realizovať kariérové poradenstvo prezenčnou formou, vytvorili sme pre Vás alternatívny spôsob, akým sa Vám vynasnažíme pomôcť s výberom strednej školy.
Jednotlivé kroky online formy kariérového poradenstva sú špecifické pre všetky skupiny osôb, ktoré sú doň zainteresované. V nasledujúcom texte Vám vysvetlíme postup, ktorým zabezpečíme jeho priebeh.

Výchovní a kariéroví poradcovia ZŠ
CPPPaP v okrese, v ktorom sídli ZŠ, kontaktuje kariérového alebo výchovného poradcu ZŠ s ponukou kariérového poradenstva online formou. V prípade záujmu môže tento krok realizovať aj kariérový alebo výchovný poradca ZŠ a kontaktuje CPPPaP v sídle okresu. CPPPaP v sídle okresu odošle na email kariérového alebo výchovného poradcu informovaný súhlas, ktorý následne odošle prostredníctvom emailu alebo edupage rodičom, resp. zákonným zástupcom žiakov 8. alebo 9. ročníkov. Po ich vyplnení rodičom alebo zákonným zástupcom ich (pokiaľ sa tak s rodičmi dohodnú) od nich prevezme a odošle do CPPPaP v sídle okresu. Následná realizácia kariérového poradenstva online je v kompetencii CPPPaP v sídle okresu.

Rodičia, resp. zákonní zástupovia žiakov 8. a 9. ročníkov
V prípade, že Vás kontaktuje kariérový alebo výchovný poradca zo ZŠ s ponukou kariérového poradenstva online formou a máte oň záujem, vypíšte a podpíšte informovaný súhlas, ktorý vám odošle a následne ho doručte do ZŠ, resp. do CPPPaP v sídle okresu, pokiaľ sa tak s kariérovým alebo výchovným poradcom, ktorý vás kontaktoval, dohodnete. Samozrejme, môžete kontaktovať CPPPaP v sídle okresu aj z vlastnej iniciatívy a požiadať jeho zamestnancov o realizáciu kariérového poradenstva online formou. Informovaný súhlas Vám v tomto prípade bude odoslaný zamestnancom CPPPaP. V oboch prípadoch nezabudnite do informovaného súhlasu napísať email, na ktorý Vám následne CPPPaP v sídle okresu odošle inštrukcie a link s heslom na jeho realizáciu. Súčasťou tohto emailu bude i anamnestický dotazník, ktorý treba vyplniť a odoslať na adresu, ktorá bude uvedená v danom emaile.

Žiaci 8. a 9. ročníkov
Na realizáciu kariérového poradenstva online formou je vhodné pripraviť sa deň vopred a to tak, že sa dostatočne vyspíte a v daný deň ráno  vás nebude čakať psychicky ani fyzicky náročná úloha. Samotné testovanie je vhodné realizovať medzi 8.00 až 11.00 hod., nakoľko v tomto čase sú vaše výkony najviac reprezentatívne a zvyčajne najlepšie. Testovanie obsahuje rôzne typy úloh. Aby sme vám výsledky, ktoré dosiahnete interpretovali čo najlepšie, poskytli vám čo najlepšie odporúčanie, postupujte, prosím, presne podľa inštrukcií, ktoré budú zobrazené na vašej obrazovke. Po tom, ako bude proces diagnostiky zrealizovaný, kontaktuje vás zamestnanec CPPPaP a ponúkne vám termín, na ktorom vám bude interpretovať výsledky a komunikovať odporúčania v súvislosti výberom strednej školy tak, aby zohľadnil všetky aspekty, a to nielen tie, ktoré boli predmetom diagnostiky či anamnestického dotazníka. Interpretácie sa môžu, samozrejme, zúčastniť aj rodičia, resp. zákonní zástupcovia žiakov ZŠ.  Interpretácia sa bude realizovať najmä prostredníctvom ZOOM, TEAMS alebo SKYPE.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať CPPPaP so sídlom vo vašom okrese.

Kariérové poradenstvo online formou budeme v CPPPaP Žilina realizovať od druhej polovice mesiaca február 2021.

Pre viac informácií o testovaní kliknite na nasledovný leták:

Informačný leták Kariérové poradenstvo pre ZŠ (platí pre žiakov ZŠ v okrese Žilina)

Informovaný súhlas na stiahnutie.

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ!!!

  • Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu pozýva všetkých výchovných poradcov základných škôl

      na online seminár, ktorý sa bude konať 16. 02. 2021 o 13.00 hod. Seminár môžete sledovať na tomto linku:

      https://youtu.be/uvg05XdZUhs

alebo pozri: https://www.mojastredna.sk

 

  • Informácie o bilingválnych gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Žilina:

      To najlepšie pre tvoju budúcnosť!

Ďakujeme za dôveru a želáme v tomto čase najmä zdravie, fyzickú a mentálnu pohodu a mnoho energie do ďalších dní.

kolektív CPPPaP Žilina