V súlade s aktuálnou časovou verziou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné požiadať v našom centre

o posúdenie školskej spôsobilosti dieťaťa pred nástupom do základnej školy.

Kto nás môže požiadať o posúdenie školskej spôsobilosti?

  • rodič/zákonný zástupca dieťaťa
  • vedenie MŠ (so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa)

Ako prebieha realizácia?

  • formou individuálnej diagnostiky dieťaťa v našom centre
  • formou skupinovej diagnostiky triedy MŠ (depistáž v MŠ)

Kedy?

  • apríl – máj 2021

Ako sa objednať?

  1. Stačí nahlásiť údaje o dieťati (meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, adresu bydliska, MŠ – ktorú dieťa navštevuje, telefonický a emailový kontakt na zákonného zástupcu a jeho meno a priezvisko),
  2. my Vašu žiadosť zaevidujeme,
  3. v apríli 2021 Vás budeme kontaktovať s konkrétnym termínom vyšetrenia. 

Spôsob objednania si stačí vybrať:

Situáciu ohľadom COVID-19 neustále monitorujeme a našu prácu prispôsobujeme aktuálnym protiepidemiologickým opatreniam.

V prípade otázok k odbornému obsahu kontaktujte: 0948 183 108