Aktuality

Adaptačné vzdelávanie

CPPPaP Žilina bude v aktuálnom školskom roku poskytovať adaptačné vzdelávanie pre odborných zamestnancov (psychológ, špeciálny pedagóg) škôl so sídlom v Žilinskom okrese v termíne od 1.10.2019 do 31.3.2020. Žiadosti o zaradenie do adaptačného vzdelávania odošlite do 30.9.2019 na adresu CPPPaP Žilina, resp. mailom na kpppza@gmail.com.

Dotazník pre školu – k žiadosti o vyjadrenie sa k spôsobu konania maturitnej skúšky

SŠ podklady k vyjadreniu sa k maturite.docx

Nahláška na kontrolné vyšetrenie žiaka vzdelávaného v školskej integrácii

Nahláška školská integrácia.docx

Informácie k „predtestovaniu“ uchádzačov o prijatie na Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, 010 01 Žilina v školskom roku 2017/2018

Predtestovanie bilingválne gymnázium.doc

Informácie k „predtestovaniu“ uchádzačov o prijatie na Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, 010 01 Žilina v školskom roku 2016/2017

Predtestovanie_2017.doc

Zákon o výchove a vzdelávaní

ZÁKON č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
http://www.minedu.sk/data/att/8684.pdf

Pedagogicko-organizačné pokyny

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2015/2016
https://www.minedu.sk/data/att/8352.pdf

Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka

Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
http://formulare.iedu.sk/?akcia=download&fileid=3592&fd

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

CPPPaP Žilina je od apríla 2013 Projektovým centrom v rámci národného projektu ITMS 26 130 230 025 s názvom: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.