Objednajte sa

Dôležité dokumenty

Informovaný súhlas

O odbornú pomoc pri riešení problémov detí a mládeže môže požiadať rodič (zákonný zástupca), v prípade plnoletosti samotný žiak.

Odborné vyšetrenie

O odborné vyšetrenie môže požiadať so súhlasom zákonného zástupcu aj škola, ktorá v tomto prípade vypracuje krátku pedagogickú charakteristiku, alebo vyplní žiadosť o vyšetrenie.

Informácie o náležitostiach, ktoré je potrebné doložiť k vyšetreniu Vám podá príslušný odborný zamestnanec.

Zvyčajne je to: zdravotná dokumentácia, školské zošity žiaka, žiacka knižka, korekčné pomôcky (napr. okuliare).

 

V prípade, že dieťa už absolvovalo podobné vyšetrenie v inom zariadení
(psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické), bolo by vhodné priniesť kópiu správy.

Čo by ste mali vedieť pred požiadaním o vyšetrenie ?