Objednať sa k nám môžete

  • telefonicky na čísle: 041/565 00 18, 0901 724 785
  • osobne na adrese: CPPPaP, Predmestská 1613, 010 01 Žilina
  • mailom na adrese: cpppapza@cpppapzilina.sk

spravidla v čase: Po – Pi 8:00 – 16:00

O odbornú pomoc pri riešení problémov detí a mládeže môže požiadať rodič (zákonný zástupca), v prípade plnoletosti samotný žiak.

O odborné vyšetrenie môže požiadať so súhlasom zákonného zástupcu aj škola, ktorá v tomto prípade vypracuje krátku pedagogickú charakteristiku alebo vyplní žiadosť o vyšetrenie.

Informácie o náležitostiach, ktoré je potrebné doložiť k vyšetreniu Vám podá príslušný odborný zamestnanec. Zvyčajne je to: zdravotná dokumentácia, školské zošity žiaka, žiacka knižka, korekčné pomôcky (napr. okuliare). V prípade, že dieťa už absolvovalo podobné vyšetrenie v inom zariadení (psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické), bolo by vhodné priniesť kópiu správy.

Čo by ste mali vedieť pred požiadaním o vyšetrenie: