Preventívne aktivity a stimulačné programy

PONUKA SKUPINOVÝCH PROGRAMOV A AKTIVÍT PRE MATERSKÉ ŠKOLY

 

1. „Učíme opičku KIKU slušne sa správať“

Cieľ: rozvoj osobnosti dieťaťa (význam hraníc a pravidiel v našom živote, o
ľudských pocitoch)
Pre: deti predškolského veku
Forma stretnutia: skupinová (optimálny počet detí v skupine je 15 – 20), trvanie jedného
stretnutia cca 90 minút, stretnutia sú realizované v priestoroch MŠ

Realizácia: program je rozdelený na 4 stretnutia:

 1. Kto som (oboznámenie sa s cieľom stretnutí, zoznámenie, akí sme – inakosť, spoločné vlastnosti…)
 2. Pravidlá a hranice (význam hraníc a pravidiel o našom živote – prečo pravidlá existujú, prečo sú
  dôležité, prečo ich musíme dodržiavať a čo sa stane, ak ich porušíme)
 3. Učíme sa ovládať svoj hnev (o ľudských pocitoch – negatívne emócie, ich príčiny a prejavy)
 4. Radosť, šťastie, úsmev (pozitívne emócie a ich význam a dôležitosť v našom živote)

 

2. Stimulačný program na komplexný rozvoj osobnosti predškoláka 1

Cieľ: cvičenia zamerané na rozvoj zrakového a sluchového vnímania, jemnej
motoriky, pamäti, pozornosti, myslenia a reči – príprava detí na úspešný štart v škole, prevencia problémov
v učení.
Pre: deti vo veku 6 rokov (predškoláci)
Forma stretnutia: skupinová (optimálny počet detí v skupine je 7 -10), trvanie jedného
stretnutia cca 60 minút, stretnutia sú realizované v priestoroch CPP.

Realizácia: Jedno stretnutie týždenne, striedanie individuálnych aj
skupinových aktivít, práca s pracovnými listami, s interaktívnou tabuľou, didaktickými pomôckami.

Individuálna konzultácia s rodičom – odporúčania.

 

3. Stimulačný program na komplexný rozvoj osobnosti predškoláka 2

Cieľ: rozvíjať fonologické schopnosti detí (fonematické uvedomovanie,
sluchovú pamäť, jazykový cit), myslenie a reč, zrakové vnímanie, jemnú motoriku a grafomotoriku, matematické
predstavy.
Deti budú pozornejšie, sústredenejšie, vnímavejšie, viac motivované pre učenie, dokážu akceptovať
pokyny pedagóga, dodržiavať dohodnuté pravidlá, samostatne plniť predkladané úlohy, vypýtať si pomoc,
vyjadriť svoj názor a spolupracovať v skupinových úlohách.

Pre: deti vo veku 6 rokov (predškoláci) a deti s odloženou školskou dochádzkou.

Forma stretnutia: skupinová (optimálny počet detí v skupine je 3 -4), trvanie jedného
stretnutia cca 60 minút, celkový počet stretnutí je 10, stretnutia sú realizované v priestoroch CPP.

Realizácia: Jedno stretnutie týždenne, striedanie individuálnych aj
skupinových aktivít, práca s pracovnými listami, s interaktívnou tabuľou, didaktickými pomôckami.

Individuálna konzultácia s rodičom – odporúčania.

 

4. Rozvíjanie fonematického uvedomovania s využitím metodiky D. B. Eľkonina

Cieľ: Nadobudnutie znalostí o jazyku, nadobudnutie spôsobilosti na rolu
školáka, (deti sú pozornejšie, sústredenejšie, vnímavejšie, sú viac motivované pre učenie, majú rozvinutý
jazykový cit, lepšie komunikujú navzájom aj s dospelým v roli učiteľa), prevencia vzniku porúch učenia,
podchytenie tzv. „rizikových detí“ a ich následná individuálna stimulácia.

Pre: Deti vo veku od 5 rokov, optimálne predškoláci s odloženou školskou
dochádzkou, rizikové skupiny detí (s oneskoreným a nerovnomerným vývinom reči, s narušenou komunikačnou
schopnosťou, deti v logopedickej starostlivosti).
Forma stretnutia: skupinová (optimálny počet 2 – 3 deti), trvanie jedného stretnutia 45
minút, stretnutia sú realizované v priestoroch CPP pod vedením špeciálneho pedagóga.

Forma nahlasovania: individuálne zákonným zástupcom dieťaťa.

 

5. Prednášky / besedy (pre pedagógov, rodičov)

Ich tému si môžete zvoliť podľa aktuálnych problémov a požiadaviek vo Vašej MŠ – my Vám na
inšpiráciu ponúkame nasledovné „osvedčené“ témy:

 • Pripravenosť dieťaťa na vstup do školy
 • Výchova dieťaťa v rodine
 • Problémy v správaní predškolských detí

PONUKA SKUPINOVÝCH PROGRAMOV A AKTIVÍT PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

 

 

1. „Zlepšenie sociálnych vzťahov v triede“

Cieľ: zlepšiť vzájomné vzťahy v triede, akceptácia, empatia…
Pre: žiaci 2. stupňa ZŠ
Počet stretnutí: od 1 do 5 (2 vyučovacie hodiny)

Na realizáciu potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať – stoličky do
kruhu

 

2. „Prevencia šikanovania a kyberšikanovania“

Cieľ: preventívne pôsobenie v oblasti šikanovania cez rôzne interaktívne
aktivity
Pre: žiaci 2. stupňa ZŠ
Počet stretnutí: od 1 do 5 (po 2 vyučovacie hodiny)

Na realizáciu potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať – stoličky do
kruhu

 

3. „Prevencia závislostí (fajčenie, alkohol, nelegálne drogy…)“

Cieľ: preventívne pôsobenie v oblasti závislostí cez rôzne interaktívne
aktivity, naučiť žiakov povedať závislostiam NIE
Pre: žiaci 2. stupňa ZŠ
Počet stretnutí: od 1 do 5 (po 2 vyučovacie hodiny)

Na realizáciu potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať – stoličky do
kruhu

 

4. „Orientácia k zdravému životnému štýlu“

Cieľ: vysvetliť cez interaktívne aktivity, čo je to zdravý životný štýl,
zamyslenie sa nad svojim životným štýlom
Pre: žiaci 2. stupňa ZŠ
Počet stretnutí: od 1 do 5 (po 2 vyučovacie hodiny)

Na realizáciu potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať – stoličky do
kruhu

 

5. „Obchodovanie s ľuďmi / bezpečné vycestovanie za brigádou- prácou do zahraničia“

Cieľ: oboznámiť žiakov s danou problematikou a následne poukázať na možné
riziká, ktoré sú spojené s vycestovaním za prácou do zahraničia
Pre: žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
Počet stretnutí: 1 (2 vyučovacie hodiny)

Na realizáciu potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať, stoličky do
kruhu, interaktívna tabuľa

 

6. Proforientácia

Cieľ: pomôcť žiakom lepšie spoznať svoje silné a slabé stránky, lepšie spoznať svoje
schopnosti, hodnoty a záujmy, zorientovať sa v ponuke stredných škôl, získať lepšiu predstavu, čo jednotlivé
povolania od jednotlivca vyžadujú, t.j. v akom prostredí a aké činnosti sa prevažne vykonávajú, na aké
schopnosti (i povahové vlastnosti) bude toto povolanie klásť nároky
Pre: žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
Počet stretnutí, realizácia:

 1. diagnostika – 1. časť: 1x 3 vyučovacie hodiny (apríl – máj daného školského roka v
  8. ročníku)
 2. skupinové stretnutia: v priebehu ďalších mesiacov až do decembra 9. ročníka
  pravidelné skupinové stretnutia 1-2x mesačne (aktivity zamerané na voľbu povolania)
 3. diagnostika – 2. časť: 1x 3 vyučovacie hodiny (január v 9. ročníku)
 4. poradenstvo (záverečné konzultácie, „spätná väzba“ z vyšetrenia) – vo februári /
  marci v 9. ročníku; v priestoroch ZŠ, na každého žiaka je vyhradená cca polhodina (tohto poradenstva
  sa môžu zúčastniť aj rodičia žiakov).

Na realizáciu potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať, stoličky do
kruhu, interaktívna tabuľa

 

7. Efektívne učenie

Cieľ: skvalitnenie procesu učenia sa žiaka, poznanie osobného štýlu učenia,
naučiť sa stratégie efektívneho učenia
Pre: žiaci 2. stupňa ZŠ
Počet stretnutí:realizácia v ZŠ: 3x 2 vyučovacie hodiny alebo realizácia v
CPPPaP: 10 x 1 hodina (= 60 – 90 min), 5 – 10 žiakov v skupine
Realizácia programu:Učenie a čo ho ovplyvňuje – charakteristika procesu
učenia, motivácia, pozornosť, pamäť, potreby (strava, spánok a odpočinok, pracovné prostredie, denný
režim). Domáca príprava – aktivita na vyučovaní, ako si robiť poznámky, zásady domácej
prípravy
(kedy a kde – poradie predmetov – spôsob – postup – práca s textom z učebnice – zvládnutie rozsiahlejšieho
učiva
– učebné štýly); žiaci dostanú aj metodický materiál o správnej domácej príprave. Práca na
sebe
 –
opakovanie z minulého stretnutia / relaxačné techniky (základné informácie), deň „D“ (večer pred písomkou –
ráno
pred písomkou – počas písomky – núdzový program pri písomke); žiaci od nás dostanú aj pomôcku „Núdzový
program
pri písomke“.Pri realizácii v CPPPaP robíme so žiakmi aj praktický nácvik relaxačných cvičení a techník
napr. na
zvládanie strachu a trémy.

Na realizáciu v ZŠ potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať –
stoličky do kruhu, interaktívna tabuľa

 

8. „Chcete si overiť čitateľské a pravopisné schopnosti vašich žiakov?“

Cieľ: Výkony v čítaní a v pravopise a ich detailný rozbor – odhalia jazykové a
kognitívne schopnosti, ktoré môžu byť zdrojom ťažkostí v čítaní a v písaní.
Pre: všetci žiaci ZŠ od 2. polroka 1. ročníka
Počet stretnutí, realizácia:Ide o jednorazovú skupinovú aktivitu realizovanú v ZŠ.Overenie
je
realizované formou súboru testov, ktoré hodnotia porozumenie čítaného textu v časovo obmedzenom intervale a
do
akej miery a v akej kvalite si deti osvojujú slovenský pravopis v procese vyučovania.Zo skúšky
čítania
 je možné získať dve skóre.Skóre čitateľského výkonu, ktoré sumárne zahŕňa presnosť čítania
slov, rýchlosť čítania aj úroveň porozumenia, ale neodzrkadľuje tieto zložky samostatne.Skóre presnosti
čítania
vypovedá o úrovni porozumenia, bez ohľadu na rýchlosť čítania.Jednotlivé testy na overovanie
pravopisných schopností
 sú zamerané vždy na jeden pravopisný jav.Preto je v testoch na zisťovanie
osvojenia každej stratégie väčší počet slov, aby sme zistili, či žiak systematicky ovláda daný pravopisný
jav. V
jednom slove sa môžu stretnúť aj viaceré pravopisné princípy – takéto chyby sú hodnotené
osobitne.Zmyslom interpretácie výsledkov testov je, aby sme prostredníctvom percentilového
hodnotenia porovnali výkony daného žiaka s rovesníkmi, ktorí navštevujú ten istý ročník.

K realizácii potrebujeme: triedu, v ktorej je možné so žiakmi pracovať.

PONUKA SKUPINOVÝCH PROGRAMOV A AKTIVÍT PRE STREDNÉ ŠKOLY

Všetky aktivity sú určené vždy pre 1 triedu žiakov, okrem profesijnej orientácie, kde je počet
obmedzený.

 

1. Partnerské vzťahy

Cieľ: oboznámiť študentov s úskaliami partnerských vzťahov a poukázať na rozdiely medzi
prvotnou zamilovanosťou a snahou o funkčný partnerský vzťah
Pre: všetky ročníky SŠ – ideálne miešané skupiny chlapcov a dievčat
Počet stretnutí: 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny)

K realizácii potrebujeme: triedu, kde je možné usadiť študentov do kruhu
(možnosť posúvať lavice a stoličky)

 

2. Šikanovanie (program)

Cieľ: formou zážitkových aktivít naučiť študentov rozpoznávať prvky
šikanovania a znížiť riziko výskytu tohto javu
Pre: všetky ročníky SŠ
Počet stretnutí: možnosť plnej a skrátenej verzie, Plná verzia: 4 stretnutia ( spolu 8
vyučovacích hodín), Skrátená verzia: 2 stretnutia (spolu 4 vyučovacie hodiny)

K realizácii potrebujeme: triedu, kde je možné usadiť študentov do kruhu
(možnosť posúvať lavice a stoličky)

 

3. Kyberšikana

Cieľ: zvýšiť povedomie o tomto negatívnom sociálno – patologickom jave a
eliminovať jeho výskyt najmä medzi mladými ľuďmi
Pre: všetky ročníky SŠ
Počet stretnutí: 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny)

K realizácii potrebujeme: triedu, kde je možné usadiť študentov do kruhu
(možnosť posúvať lavice a stoličky)

 

4. Vzťahy v kolektíve – Sociometria (test)

Cieľ: prieskum vzájomných vzťahov v triede
Pre: všetky ročníky SŠ
Počet stretnutí: 1 vyučovacia hodiny testovanie + 1 vyučovacia hodina vyhodnotenie

K realizácii potrebujeme: menný zoznam žiakov s číslami podľa triednej
knihy pre každého žiaka

 

5. Asertívne správanie

Cieľ: naučiť žiakov využívať techniky asertívneho správania v komunikácii,
oboznámiť ich s asertívnymi právami človeka
Pre: všetky ročníky SŠ
Počet stretnutí: 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny)

K realizácii potrebujeme: triedu, kde je možné usadiť študentov do kruhu
(možnosť posúvať lavice a stoličky)

 

6. Efektívne učenie

Cieľ: zefektívniť domácu prípravu žiakov na vyučovanie, oboznámiť žiakov s
novými informáciami, ktoré slúžia ako prevencia pred mechanickým učením sa
Pre: odporúčame 1. a 2. ročník SŠ
Počet stretnutí: 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny)

K realizácii potrebujeme: notebook a projektor

 

7. Liga za duševné zdravie

Cieľ: venovanie sa problematike duševného zdravia a psychohygieny , rozpoznanie, kedy
je
vhodné v prípade ťažkostí vyhľadať odbornú pomoc

 • Som normálny? – predostrieť študentom základné informácie o duševnom zdraví, psychohygiene a o
  možnostiach odbornej pomoci
 • Smútok a depresia – správne rozlíšiť medzi bežným smútkom a depresiou ako duševným ochorením
 • Priateľov si vyberáme, rodinu nie – rozvíjanie a udržiavanie zdravých vzťahov ako podpora
  psychického zdravia

 

Pre: všetky ročníky SŠ
Počet stretnutí: 1 beseda (2 vyučovacie hodiny) – možnosť absolvovať ako celok ( všetky
3
témy, t.j. spolu 6 vyučovacích hodín) alebo ako jednotlivé besedy
Možnosť výberu z troch besied: Som normálny?, Smútok a depresia, Priateľov si vyberáme,
rodinu nie

K realizácii potrebujeme: notebook a projektor

 

8. Poruchy príjmu potravy

Cieľ: základné informácie o možných rizikách nezdravého a neprimeraného
stravovania
Pre: všetky ročníky SŠ
Počet stretnutí: 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny)

K realizácii potrebujeme: notebook a projektor

 

9. Drogy – beseda

Cieľ: oboznámiť žiakov s rizikami drogovej závislosti, o možnostiach
liečby a pomoci a naučiť žiakov rozpoznať rizikové faktory
Pre: všetky ročníky SŠ
Počet stretnutí: 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny)

K realizácii potrebujeme: triedu, kde je možné usadiť študentov do kruhu
(možnosť posúvať lavice a stoličky)

 

10. Drogy – TPD (test)

Cieľ: oboznámiť žiakov s rizikami drogovej závislosti, o možnostiach
liečby, pomoci, naučiť žiakov rozpoznať rizikové faktory, zistenie aktuálnych postojov žiakov k
návykovým
látkam
Pre: všetky ročníky SŠ
Počet stretnutí: 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny) + 1 vyučovacia hodina na
vyhodnotenie

K realizácii potrebujeme: triedu, kde je možné usadiť žiakov do kruhu
(možnosť posúvať lavice a stoličky)

 

11. Obchod s ľuďmi (program)

Cieľ: informovať žiakov o rizikách a následkoch obchodovania s ľuďmi,
naučiť žiakov ako rozpoznať nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi a spôsoby predchádzaniu rizika
Pre: odporúčame 3. a 4. ročník SŠ
Počet stretnutí: možnosť plnej a skrátenej verzie, Plná verzia: 4 stretnutia ( spolu 8
vyučovacích hodín), Skrátená verzia: 2 stretnutia (spolu 4 vyučovacie hodiny)

K realizácii potrebujeme: triedu, kde je možné usadiť žiakov do kruhu
(možnosť posúvať lavice a stoličky) + notebook a projektor

 

12. Profesijná orientácia (prednáška)

Cieľ: podať informácie žiakom, ktoré im umožnia adekvátnejšie rozhodovanie
pri voľbe vysokej školy
Pre: odporúčame 3. a 4. ročník SŠ
Počet stretnutí: 1 stretnutie ( 1 vyučovacia hodina)

K realizácii potrebujeme: notebook a projektor

 

13. Profesijná orientácia (testy)

Cieľ: lepšie sa zorientovať v úrovni svojich schopností a prispôsobiť
resp. utvrdiť si voľbu svojho budúceho štúdia
Pre: odporúčame 3. ročník SŠ, príp. 4. ročník začiatkom 1. polroka, resp. 2. ročník v
prípade potreby voľby voliteľných predmetov
Počet stretnutí: 1 stretnutie (3 vyučovacie hodiny) + cca 10 minút na každého žiaka na
vyhodnotenie

K realizácii potrebujeme: maximálne 15 žiakov v jednej triede (možno
testovať 3 skupiny naraz), ideálne sedenie – 1 žiak v lavici, nutnosť vyplneného a podpísaného
informovaného
súhlasu, žiaci musia byť motivovaní, na testovaní by sa mali zúčastniť z vlastného rozhodnutia, každý
žiak si prinesie na testovanie modré pero a ceruzku!