Naše služby

1. Psychologická a špeciálnopedagogická diagnostika:

 • Diagnostika intelektu, kognitívnych schopností dieťaťa
 • Podporné opatrenia
 • Poruchy učenia
 • Vyšetrenie školskej spôsobilosti (pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania, úvodné a prípravné ročníky, predčasné zaškolenie)
 • Identifikácia nadaných detí

2. Psychologické poradenstvo a psychoterapia:

 • Psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia žiakov s ťažkosťami v oblasti socializácie a s poruchami správania.
 • Pomoc škole pri identifikácii a reedukácii žiakov s rizikovým osobnostným vývinom.
 • Psychoterapeutická starostlivosť (krátkodobého a dlhodobého charakteru) u žiakov s rôznymi psychosociálnymi ťažkosťami (obeť šikanovania, tréma, ťažkosti neurotického charakteru, konflikty v sociálnych vzťahoch) s cieľom navodenia pozitívnej zmeny.
 • Intenzívna spolupráca s rodičmi žiakov, u ktorých sú ťažkosti viazané na výchovné postoje zo strany rodičov.
 • Identifikácia nadaných, talentovaných, tvorivých žiakov a poradenská práca s nimi.
 • Poradenstvo pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

3. Špeciálno-pedagogické poradenstvo a starostlivosť:

 • Špeciálnopedagogická reedukácia
 • Starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania, chorí a zdravotne oslabení, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia).
 • Spolupráca pri podporných opatreniach pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, ZŠ a SŠ.
 • Depistážne vyšetrenia, identifikácia rizikových žiakov v zmysle porúch učenia.

4. Profesijná orientácia

 • Psychologická diagnostika, skupinové stretnutia a individuálne konzultácie
 • Pre 8. a 9. ročník ZŠ
 • Pre 3. ročník SŠ
 • Poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania začlenených žiakov v ZŠ, SŠ.

5. Preventívne aktivity a stimulačné programy

 • Preventívne aktivity pre žiakov ZŠ a SŠ
 • Stimulačné programy pre predškolákov

6. Výchova k manželstvu, rodičovstvu a problematika psychosexuálneho vývoja:

 • Blízke osobné vzťahy: priateľstvo, zamilovanosť, láska.
 • Výber životného partnera.
 • Problematika psychosexuálneho dozrievania (láska a ľúbostné vzťahy, mýty o sexe, plánovanie rodičovstva, riziková sexualita).

7. Metodické vedenie ŠPT, školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov a kariérových poradcov

 • Pravidelné stretnutia odborných zamestnancov
 • Intervízne stretnutia
 • Spolupráca so Školskými Podpornými Tímami
 • Adaptačné vzdelávanie

8. Psychodiagnostika v rámci prijímacieho a výberového konania

 • Zážitok z testovej situácie
 • Výkonový test

Naše služby

Ponuka skupinových programov
a aktivít:

Materské školy

Základné školy

Stredné školy