Naše služby

1. Diagnostika pred začatím PŠD:

 • Vyšetrenie školskej spôsobilosti (odklad PŠD resp. predčasné zaškolenie)
 • Identifikácia nadaných detí
 • Adaptačné ťažkosti dieťaťa po nástupe do MŠ (emocionálne ťažkosti…)
 • Problémy v správaní (konflikty s vrstovníkmi, negativizmus, agresivita…)
 • Rozvíjajúce a stimulačné programy pre deti s odkladom PŠD a pred plnením PŠD

2. Psychologické poradenstvo a psychoterapia v osobnostnom a sociálnom vývine:

 • Psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia žiakov s ťažkosťami v oblasti socializácie a s poruchami správania.
 • Pomoc škole pri identifikácii a reedukácii žiakov s rizikovým osobnostným vývinom.
 • Psychoterapeutická starostlivosť (krátkodobého a dlhodobého charakteru) u žiakov s rôznymi psychosociálnymi ťažkosťami (obeť šikanovania, tréma, ťažkosti neurotického charakteru, konflikty v sociálnych vzťahoch) s cieľom navodenia pozitívnej zmeny.
 • Intenzívna spolupráca s rodičmi žiakov, u ktorých sú ťažkosti viazané na výchovné postoje zo strany rodičov.
 • Identifikácia nadaných, talentovaných, tvorivých žiakov a poradenská práca s nimi.
 • Poradenstvo pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

3. Špeciálno-pedagogické poradenstvo a starostlivosť:

 • Špeciálnopedagogická diagnostika a reedukácia
 • Starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania, chorí a zdravotne oslabení, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia).
 • Spolupráca pri školskej integrácii (začlenení) žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, ZŠ a SŠ.
 • Depistážne vyšetrenia, identifikácia rizikových žiakov v zmysle porúch učenia.

4. Poradenstvo v profesijnom vývine a voľbe povolania:

 • Poradenstvo pre žiakov ZŠ pri výbere SŠ.
 • Psychologická diagnostika a poradenstvo pre stredoškolákov zamerané na výber VŠ štúdia, profesijnú orientáciu (najmä 2. a 3. ročník SŠ).
 • Poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania začlenených žiakov v ZŠ, SŠ.

5. Prevencia drogových závislostí a prevencia sociálno-patologických javov:

 • Prednášky, besedy pre pedagógov k problematike prevencie drogových závislostí a preventívneho pôsobenia smerom k žiakom.
 • Preventívne aktivity so žiakmi, zamerané na formovanie ich postojov k drogám a orientáciu k zdravému spôsobu života.
 • Psychologické poradenstvo pre žiakov, ktorí prišli do kontaktu s drogou a pre ich rodičov.
 • Prevencia, prípadne intervencia šikany a kyberšikany.
 • Prevencia obchodovania s ľuďmi.

6. Výchova k manželstvu, rodičovstvu a problematika psychosexuálneho vývoja:

 • Blízke osobné vzťahy: priateľstvo, zamilovanosť, láska.
 • Výber životného partnera.
 • Problematika psychosexuálneho dozrievania (láska a ľúbostné vzťahy, mýty o sexe, plánovanie rodičovstva, riziková sexualita).

7. Metodické vedenie výchovných poradcov, koordinátorov prevencie a kariérových poradcov

8. Psychodiagnostika v rámci prijímacieho a výberového konania

Naše služby

1. Diagnostika pred začatím PŠD:

 • Vyšetrenie školskej spôsobilosti (odklad PŠD resp. predčasné zaškolenie)
 • Identifikácia nadaných detí
 • Adaptačné ťažkosti dieťaťa po nástupe do MŠ (emocionálne ťažkosti…)
 • Problémy v správaní (konflikty s vrstovníkmi, negativizmus, agresivita…)
 • Rozvíjajúce a stimulačné programy pre deti s odkladom PŠD a pred plnením PŠD

2. Psychologické poradenstvo a psychoterapia v osobnostnom a sociálnom vývine:

 • Psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia žiakov s ťažkosťami v oblasti socializácie a s poruchami správania.
 • Pomoc škole pri identifikácii a reedukácii žiakov s rizikovým osobnostným vývinom.
 • Psychoterapeutická starostlivosť (krátkodobého a dlhodobého charakteru) u žiakov s rôznymi psychosociálnymi ťažkosťami (obeť šikanovania, tréma, ťažkosti neurotického charakteru, konflikty v sociálnych vzťahoch) s cieľom navodenia pozitívnej zmeny.
 • Intenzívna spolupráca s rodičmi žiakov, u ktorých sú ťažkosti viazané na výchovné postoje zo strany rodičov.
 • Identifikácia nadaných, talentovaných, tvorivých žiakov a poradenská práca s nimi.
 • Poradenstvo pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

3. Špeciálno-pedagogické poradenstvo a starostlivosť:

 • Špeciálnopedagogická diagnostika a reedukácia
 • Starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania, chorí a zdravotne oslabení, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia).
 • Spolupráca pri školskej integrácii (začlenení) žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, ZŠ a SŠ.
 • Depistážne vyšetrenia, identifikácia rizikových žiakov v zmysle porúch učenia.

4. Poradenstvo v profesijnom vývine a voľbe povolania:

 • Poradenstvo pre žiakov ZŠ pri výbere SŠ.
 • Psychologická diagnostika a poradenstvo pre stredoškolákov zamerané na výber VŠ štúdia, profesijnú orientáciu (najmä 2. a 3. ročník SŠ).
 • Poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania začlenených žiakov v ZŠ, SŠ.

5. Prevencia drogových závislostí a prevencia sociálno-patologických javov:

 • Prednášky, besedy pre pedagógov k problematike prevencie drogových závislostí a preventívneho pôsobenia smerom k žiakom.
 • Preventívne aktivity so žiakmi, zamerané na formovanie ich postojov k drogám a orientáciu k zdravému spôsobu života.
 • Psychologické poradenstvo pre žiakov, ktorí prišli do kontaktu s drogou a pre ich rodičov.
 • Prevencia, prípadne intervencia šikany a kyberšikany.
 • Prevencia obchodovania s ľuďmi.

6. Výchova k manželstvu, rodičovstvu a problematika psychosexuálneho vývoja:

 • Blízke osobné vzťahy: priateľstvo, zamilovanosť, láska.
 • Výber životného partnera.
 • Problematika psychosexuálneho dozrievania (láska a ľúbostné vzťahy, mýty o sexe, plánovanie rodičovstva, riziková sexualita).

7. Metodické vedenie výchovných poradcov, koordinátorov prevencie a kariérových poradcov

8. Psychodiagnostika v rámci prijímacieho a výberového konania

Ponuka skupinových programov
a aktivít:

Materské školy

Základné školy

Stredné školy