Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

O centre

Poskytuje bezplatnú starostlivosť deťom od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.

Hlavnou náplňou práce je:

  • poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania
  • komplexná psychologická, špeciálnopedagogická starostlivosť a sociálna činnosť
  • poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie a voľby povolania
  • preventívna starostlivosť a pomoc pri odstraňovaní sociálno-patologických javov
  • identifikovanie nadaných a talentovaných žiakov a usmerňovanie ich vývinu
Viac informací