Pomôžte vášmu dieťaťu bezplatne,
a tým najodbornejším spôsobom.

Stretnutie školských špeciálnych pedagógov!

Školskí špeciálni pedagógovia s miestom výkonu práce   v okrese Žilina     V Žiline dňa 10. 4. 2024 Vec: Pozvánka Pozývame vás na pracovné stretnutie školských špeciálnych pedagógov, ktoré sa uskutoční  v AULE  Základnej školy Lichardova 24, 010 01 Žilina (na prízemí oproti vchodu).   4. 2024 o 8:30 hod.   Cieľ stretnutia: Prednáška na tému: „Škola ako bezpečné […]

Transrodovosť tu bola vždy, hovorí psychologička Buricová. Nejde o rozmar ani psychickú poruchu

Článok s našou kolegyňou Mgr. Ninou Buricovou v MY Žilina: Transrodovosť tu bola vždy, hovorí psychologička Buricová. Nejde o rozmar ani psychickú – SME | MY Žilina

Ak vás šikanovali v škole, hrozí to aj v práci. Šikana stojí za bolesťami, ktoré lekári nevyliečia (rozhovor)

Rozhovor s našou kolegyňou Mgr. Júliou Švecovou na aktuality.sk Ak vás šikanovali v škole, hrozí to aj v práci. Šikana stojí za bolesťami, ktoré lekári nevyliečia (rozhovor) | Aktuality.sk

Čo ma nezabije, to ma posilní? O šikanovaní to určite neplatí, hovorí psychologička

Prečítajte si článok od našej kolegyne Mgr. Júlii Švecovej v Denníku N! Čo ma nezabije, to ma posilní? O šikanovaní to určite neplatí, hovorí psychologička (dennikn.sk)

Od septembra 2023 v nových priestoroch!

Možno ste postrehli, že od septembra 2023 nás môžete nájsť v nových priestoroch na Antona Bernoláka 72. Sídlime na prvom poschodí v budove oproti Krajskej knižnici.

Krásne Vianoce a šťastný Nový rok 2023

Pohodové a v zdraví prežité Vianoce a šťastný nový rok 2023, veľa radostí v kruhu najbližších a užívanie si vzájomnej blízkosti počas voľných dní zo srdca želajú zamestnanci CPPPaP Žilina        

Stretnutie školských špeciálnych pedagógov

Milé kolegyne a milí kolegovia – školskí špeciálni pedagógovia, v priestoroch nášho centra (prípadne prostredníctvom ZOOM – ako nám dovolí aktuálna situácia) sa pravidelne stretávame a zdieľame aktuálne témy i úskalia spojené s praxou. So začiatkom školského roka 2022/2023 v tom aktívne pokračujeme, tešíme sa z toho, že sa naše rady navyšujú (pribúdajú noví členovia), […]

Kontakty na zamestnancov CPPPaP v súvislosti s vojenskou inváziou Ruskej federácie na Ukrajinu

Zamestnanci CPPPaP koordinujú a realizujú základnú psychologickú pomoc v súvislosti s vojenskou inváziou Ruskej federácie na Ukrajinu. Na uvedených telefónnych číslach môžete kontaktovať v danej súvislosti našich zamestnancov. Sme pripravení poskytnúť Vám všetky informácie v súvislosti so psychologickou intervenciou, výchovno-vzdelávacím procesom a začlenením detí z Ukrajiny do škôl v žilinskom okrese, prípadne kraji a koordináciou […]

Zuzana Mikušová

Sociálna pracovníčka. Prvý kontakt.

PhDr. Kristína Zimenová

Odbor psychológia som vyštudovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V CPP Žilina pracujem ako psychológ od roku 2008. Absolvovala som viaceré vzdelávania zamerané na diagnostiku, vrátane projektívnych techník, na prevenciu, a tiež kurzy zamerané na tvorivé prístupy pri práci s klientom.

Vo svojej práci sa orientujem najmä na poskytovanie pokračujúcej psychologickej starostlivosti, poradenstva a psychodiagnostiky. Zameriavam sa predovšetkým na vekovú kategóriu žiakov stredných škôl a končiacich ročníkov základných škôl.

Časté ťažkosti, s ktorými sa u klientov stretávam, sú prežívanie emocionálnej nepohody, nepochopenie okolím a pocit neriešiteľnosti ich problémov. Je pre mňa dôležité poskytovať emocionálne bezpečné prostredie, v ktorom si môžu zažiť pocit dôvery a prijatia.

Okrem individuálnej starostlivosti sa venujem sa taktiež skupinovým aktivitám na stredných školách, prevencii a kariérnemu poradenstvu.

Mgr. Anna Bašková

Štúdium psychológie som ukončila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Moju profesijnú cestu som začala ako dobrovoľníčka v centre pre ľudí s duševnými chorobami v Bratislave , kde som sa odsťahovala za  osobným životom. Po niekoľkých rokoch som sa vrátila do rodnej Žiliny a začala som pracovať ako vychovávateľka v Špecializovanom zariadení pre osoby s autizmom. Nakoľko ma lákala práca s deťmi využila som ponuku pracovať ako pedagogická asistentka pre deti s autizmom v materskej škole a neskôr žiakov v základnej škole. Od roku 2018 som pôsobila na základnej škole v Žiline ako školská psychologička. V tomto období som sa intenzívne venovala vzdelávaniu v rôznych metódach psychologickej práce a absolvovala som niekoľko zahraničných mobilít. V mojej odbornej činnosti využívam princípy Terapie hrou a Kognitívno – behaviorálnej terapie, ktoré som si osvojila na dlhodobých vzdelávacích kurzoch. Okrem toho som absolvovala niekoľko kratších kurzov napr. Kurz práce s terapeutickými kartami, Systemický rozhovor, kurz Sprevádzania detí a rodín v smútení,  Kurz montessori pedagogiky.

Aktuálne som čerstvou členkou tímu CPP Žilina. kde sa budem venovať najmä kariérovému poradenstvu a podpore žiakov pri rozhodovaní sa o ich budúcom smerovaní. ale aj individuálnemu psychologickému poradenstvu podľa potreby.

Mám v živote to šťastie, že moja práca je aj mojou záľubou a vnútorne ma napĺňa, za čo som veľmi vďačná. Inšpiráciu a energiu čerpám tiež z prírody a hudby, rada cestujem a objavujem nové neznáme miesta.

Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

Eva Škorvagová: vysokoškolská učiteľka, psychologička, kognitívno-behaviorálna terapeutka
podľa kritérií Európskej asociácie pre psychoterapiu, supervízorka. Ukončila som štúdium
psychológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Fakulte psychológie
Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Špecializačné štúdium som ukončila na Univerzite
Komenského v Bratislave. Rigoróznu skúšku zo psychológie som vykonala na Trnavskej
univerzite v Trnave a doktorandské štúdium som ukončila na Univerzite Konštantína Filozofa
v Nitre. Pôsobím na Žilinskej univerzite v Žiline. Ukončila som postgraduálny
psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii, kontinuálne vzdelanie
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v
školách a v školských zariadeniach a Kognitívno-behaviorálne prístupy v poradenskej praxi a
ich využitie u detí a adolescentov s vývinovými poruchami učenia a reči a s poruchami
správania, certifikovaný výcvik v individuálnej schématerapii, certifikovaný výcvik
Schématerapia zameraná na deti a adolescentov. Aktuálne navštevujem výcvik Terapia
zameraná na emócie (EFT) a výcvik v biofeedbacku ABC Slovenský inštitút pre výcvik v
KBT. Absolvovala som veľké množstvo iných vzdelávaní, kurzov, stáží. Skúsenosti s
psychodiagnostickou, reedukačnou, preventívnou, psychokorektívnou, poradensko-
konzultačnou a psychoterapeutickou činnosťou som získala v Pedagogicko-psychologickej
poradni s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie v Čadci, ktoré naďalej rozvíjam a
vykonávam v Centre poradenstva a prevencie a v Súkromné centrum poradenstva a prevencie
EduGo v Žiline. Vo svojej výskumnej činnosti sa zacieľujem na skúmanie
chronopsychologických aspektov učenia, na zistenie rozdielov medzi diurnálnou
preferenciou, študijnou úspešnosťou, spánkovými návykmi a štýlom učenia, na zistenie a
zhodnotenie základných vzťahov medzi biologickým rytmom, depresiou a osobnostnými
charakteristikami, na znižovanie úzkosti z cudzej výslovnosti a tiež na aplikáciu KBT metód v
psychoterapii a v supervízii. Mojím odborným a tematickým zameraním je kognitívno-
behaviorálna psychoterapia, EFT a schématerapia dospelých a detí s neurotickými,
úzkostnými, afektívnymi, psychosomatickými poruchami, s obsedantno-kompulzívnou
poruchou, s posttraumatickými stresovými poruchami a s inými poruchami správania a
emocionálnymi poruchami so začiatkom v detstve a počas dospievania. Supervíziu v
pomáhajúcich profesiách a supervíziu v KBT aplikujem individuálne. Som členkou odbornej
pracovnej skupiny MZ SR pod názvom OPS Klinická psychológia pre deti a dorast pre
vypracovanie štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov,
Slovenskej psychologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied Bratislava, združenia
Slovenskej komory psychológov, ABC Inštitútu: ABC Slovenského inštitútu pre výcvik v
KBT, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Asociácie školských psychológov
Bratislava. Moja práca má robí šťastnou, žijem ňou, učí ma pokore a úcte ku klientom, ktorí
mi dovolia ticho a po špičkách priblížiť sa k nim a umožnia prežívať radosť, nadšenie,
vyslovovať priania a žiť moje sny.

Eva Kozmonová

Od roku 2017 pracujem ako ekonómka v CPP Žilina. V mojej kompetencií je zabezpečovať
ekonomický chod Centra. Svojím pozitívnym prístupom sa snažím vytvárať kolegom
vytvárať priaznivú atmosféru na prácu.

Mgr. Ivan Moravčík

V CPP Žilina pracujem od roku 2010 na pozícii psychológ. Do roku 2019 som sa venoval
najmä psychologickej diagnostike, kariérovému poradenstvu a preventívnym aktivitám
zameraným na podporu duševného zdravia a eliminácii sociálno-patologických javov.
Aktuálne sa šiestym rokom na pozícii riaditeľa venujem najmä nutnej administratíve,
vytváraniu inšpiratívneho pracovného prostredia a zvyšovaniu kvality poskytovanej
starostlivosti nášho poradenského zariadenia prostredníctvom erudovaných kolegov, ktorých
zdobí úsmev na perách. V prípade, že to okolnosti umožnia, sa s radosťou aktívne účastním
aktivít realizovaných na základných alebo stredných školách, či už v rámci prevencie alebo
kariérového poradenstva. Vo voľnom čase (fikcia) sa venujem rodine a aktívnemu odpočinku,
ideálne v prírode, teda bicykel, lyže, prípadne si obujem turistické topánky a stratím sa v
horách.

Mgr. Dušan Grúň

Volám sa Dušan Grúň a som psychológ v CPP Žilina. Moje stretnutia sú najmä s deťmi,
tínedžermi, ich rodičmi, prípadne učiteľmi. Základom v spoločnej práci je pokora voči
klientovi. Voči jeho prežívaniu, voči jeho mysleniu, voči jeho presvedčeniu, voči jeho svetu.
A potom ponuka, že ak chce, môže zmeniť to, čo uzná za vhodné. Aj keď je to veľakrát
ťažké. Alebo to môže aj nezmeniť. Čiže aj pokora voči jeho slobode a voči jeho
rozhodnutiam. A voči jeho zodpovednosti voči sebe samému.

Mgr. Alžbeta Kudlová

Ako psychológ pracujem od roku 2016, skúsenosti som najskôr čerpala na Psychiatrickom
oddelení vo FNsP Žilina a neskôr v Centre pre deti a rodiny Ružomberok, kde som pracovala
s profesionálnymi náhradnými rodinami a s deťmi v ústavnej starostlivosti. Po štyroch rokoch
v Ružomberku som sa vrátila späť do Žiliny a dva roky pôsobila ako školský psychológ na
Základnej škole Limbová.
Ukončila som akreditovaný dlhodobý výcvik v Muzikoterapii a diagnostický supervízny
seminár v Rorschach metóde. Momentálne som už druhý rok frekventantkou Gestalt
psychoterapeutického výcviku, kde som aj pod supervíziou. Pracujem s emóciami cez telo,
snažím sa zachytávať v spoločnom dialógu to, čo sa vynára tu a teraz. Ako najdôležitejší
vidím vzťah s klientom. Vo svojej práci tiež využívam prvky nenásilnej komunikácie,
mediácie. S deťmi pracujem napríklad aj cez piesok, kresbu, hudbu a imagináciu.
Posledný rok som sa intenzívne venovala kariérovému poradenstvu. Momentálne sa tiež
v Centre poradenstva a prevencie vzdelávam v psychodiagnostike klientov s narušenou
komunikačnou schopnosťou a s poruchami autistického spektra.
Práca s deťmi si ma dá sa povedať našla sama. Voči detskému svetu a duši prechovávam
veľký rešpekt.

Mgr. Kristína Nemčková

Po ukončení bakalárskeho stupňa na UK v Bratislave moja cesta viedla do materskej školy
v Bytčici, kde som pracovala ako učiteľka. Neskôr som ukončila magisterské štúdium
špeciálnej pedagogiky v odbore so zameraním poradenstvo a vzdelávanie detí a žiakov
s mentálnym postihnutím. Ako špeciálny pedagóg pracujem od roku 2021. Najskôr som
pracovala v CŠPP na ulici J. Vojtaššáka, kde som sa prevažne venovala deťom a žiakom
s mentálnym postihnutím a deťom a žiakom s pervazívnou vývinovou poruchou. Od 1/2023
pracujem v Centre poradenstva a prevencie v Žiline. Aktuálne rozširujem svoje skúsenosti
o prácu so žiakmi s poruchami učenia. Absolvovala som viacero vzdelávaní ako napr.
komunikácia prostredníctvom metódy VOKS, Tréning fonematického uvedomovania podľa
Eľkonina, ktoré rada využívam pri mojej práci. Pomáhať rodičom detí so zdravotným
postihnutím ma napĺňa a verím, že všetky moje skúsenosti a poznatky budú prínosom pre
našich klientov.

Mgr. Katarína Visczorová

Svoju pedagogickú prax som začala v roku 1988 ako učiteľka 1. stupňa základnej školy.
V CPP pracujem ako špeciálna pedagogička od roku 2008 a venujem sa hlavne deťom, ktoré
majú vzdelávacie ťažkosti alebo poruchy učenia a deťom, ktoré pokračujú v predprimárnom
vzdelávaní.

Mgr. Katarína Bendová

Katarína Bendová: psychologička, kognitívno-behaviorálna terapeutka pod supervíziou (ABC
– Inštitút). Štúdium psychológie som ukončila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Počas práce som si doplnila vzdelávanie v Schématerapii detí a adolescentov, som
frekventantkou v krátkodobom psychoanalytickom vzdelávaní na tému Vzťahová
psychoterapia detí a adolescentov u profesora Pötheho a aktuálne sa vzdelávam aj v oblasti
Manželského a párového poradenstva u Mgr. Zdeňky Némethovej.
Svoju prax som postupne nadobúdala ako školská psychologička, psychologička pre obete
trestných činov a aktuálne ako psychologička v Centre poradenstva a prevencie. Hlavnou
náplňou moje práce je psychodiagnostika, poradenstvo, prevencia a terapia, ktorú vnímam
prospešnú pri práci s deťmi a mladými ľuďmi pri ich ťažkostiach so stresom, úzkosťou,
rôznymi psychosomatickými ťažkosťami, pri práci s traumou, či ako vysporiadanie sa s
náročnými životnými situáciami a stratami.

Mgr. Júlia Švecová

Po dokončení magisterského štúdia na univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave som pracovala
ako praktikantka v oblasti gerontopsychiatrie a neskôr detskej psychológie vo Švajčiarsku.
Potom ma moje kroky viedli na opačný koniec zemegule do ďalekej Austrálie, aby som sa po
necelých štyroch rokoch putovania a spoznávania nových kultúr, vrátila opäť na Slovensko,
kde som sa začala plne venovať môjmu povolaniu ako školská psychologička. Aktuálne
pôsobím v Centre Poradenstva a Prevencie v Žiline. Práca s deťmi a rodinou mi dáva mnohé
užitočné skúsenosti, ktoré ma významne posúvajú aj pri individuálnej práci s dospelým
klientom. Aktuálne ukončujem doktorandské štúdium na Univerzite Palackého v Olomouci,
kde sa v tíme profesora Hašta výskumne venujem téme šikanovanie v súvislosti so vzťahovou
väzbou a dopadom na kvalitu duševného zdravia. Absolvovala som dlhodobý výcvik v
Adlerovskom poradenstve (Individuálna psychológia) a ako hovoril Alfréd Adler, verím
pohybu, lebo život sa deje na základe udalostí a nie slov. Život je pohyb, a preto vás budem
rada sprevádzať vašimi osobnými témami v bezpečnom prostredí terapeutického vzťahu.

PhDr. Jana Michaláková

Štúdium jednoodborovej psychológie som ukončila na Univerzite Konštantína Filozofa
v Nitre v roku 2010. Na mojej alma mater som následne v roku 2012 vykonala aj rigoróznu
skúšku. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku som v roku 2016 vykonala prvú atestáciu
a v roku 2017 druhú atestáciu.
Najväčšie pracovné skúsenosti som nadobudla v Centre poradenstva a prevencie v Bytči, kde
som pôsobila deväť rokov. Venovala som sa psychodiagnostickej, preventívnej, poradenskej
a konzultačnej činnosti. Následne som dva školské roky pôsobila ako školský psychológ na
základnej škole v Žiline. V septembri 2022 som začala pracovať ako psychológ v Centre
špeciálnopedagogického poradenstva na ulici J. Vojtaššáka v Žiline.  Od januára 2023
súčasťou Centra poradenstva a prevencie v Žiline.
Vo svojej práci sa venujem diagnostike a poradenstvu detí a žiakov s mentálnym postihnutím,
pervazívnymi vývinovými poruchami, ale aj deťom a žiakom s inými ťažkosťami v oblasti
psychického vývinu.
Aktuálne navštevujem výcvik v biofeedbacku realizovaný ABC Slovenským inštitútom pre
výcvik v KBT.

Mgr. Monika Pinziková

V CPP pracujem od roku 2002 ako špeciálna pedagogička. Poskytujem najmä
 špeciálnopedagogickú diagnostiku žiakov ZŠ a SŠ a poradenstvo rodičom a
pedagógom pri špecifických vývinových poruchách učenia:
o dyslexia – porucha čítania
o dysgrafia – porucha písania
o dysortografia – porucha uplatňovania gramatických pravidiel počas písania
o dyskalkúlia – porucha matematických schopností
korekcie špecifických vývinových porúch učenia
 reedukačné cvičenia.

Mgr. Miroslava Slyšková

V roku 2011 som ukončila štúdium jednoodborovej psychológie na Trnavskej univerzite
v Trnave. Prácu psychologičky som začala v Súkromnom centre špeciálnopedagogického
poradenstva v Žiline a neskôr v Rajci. Od roku 2017 pôsobím ako poradenský psychológ
v Centre poradenstva a prevencie v Žiline. Venujem sa predovšetkým psychologickej
diagnostike a poradenstvu, kariérovému poradenstvu, preventívnym a zážitkovým aktivitám
na školách. Veľkú radosť mi prináša pomáhať deťom a ich rodičom formou terapie hrou
a filiálnej terapie, pracovať s rodinou, rodinným systémom a so vzťahovou väzbou.
Absolvovala som niekoľko kurzov, napr. Kurz autogénneho tréningu, PCA v hrovej a filiálnej
terapii, Rodinná doska, Mindfulness, Práca s detskou kresbou, Bilaterálna integrácia,
Syndróm CAN, Krízová intervencia na školách, odbornú supervíziu v oblasti rodinnej terapie,
terapie hrou a filiálnej terapie. Medzi dlhodobejšie vzdelávanie, ktoré som ukončila patrí:
Rodinná terapia a terapia vzťahovej väzby v Inštitúte rodinnej terapie v Martine, Terapia hrou
a Filiálna terapia v PTI Inštitúte terapie hrou v Bratislave. Vo vzťahu ku klientovi sa snažím
o pravdivosť, empatiu, prijatie bez hodnotenia. Pri hre, kresbe či rozhovore nahliadam na
osobnosť dieťaťa komplexne, nezameriavam sa len na ťažkosti, s ktorými prichádza. Sama
som šťastná mama dvoch úžasných synčekov. Vždy som sa chcela aj profesijne venovať
deťom. Fascinuje ma detské vnímanie sveta, vnútorné prežívanie a spôsob, akým deti reagujú
na okolitý svet. Každé stretnutie s klientom je pre mňa neopakovateľnou chvíľou tu a teraz,
jedinečným spôsobom bytia, kedy sa snažím s úctou, rešpektom a láskou dotknúť duše toho
druhého a vytvoriť bezpečie, ktoré bude liečivé.

Miriam Sanigová

Som fyzioterapeutka od roku 1991. Baví ma pracovať a pomáhať ľuďom, pristupovať ku
každému klientovi individuálne. Čím viac som v praxi, tým viac ma toto povolanie napĺňa.
Detská fyzioterapia je pre mňa vždy výzvou ale aj radosťou. Každý detský úspech a úsmev je
pre mňa odmenou. Som vďačná, že môžem byť súčasťou tímu CPP.

Mgr. Mária Halušková

Som absolventkou magisterského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, kde som sa
v rámci odboru špeciálna pedagogika špecializovala na poruchy učenia, narušenú
komunikačnú schopnosť a poradenstvo. Počas magisterského štúdia som využila možnosti
profesijného rozvoja a zúčastnila som sa vzdelávacieho kurzu Snoezelen – MSE. Takisto som
v rámci štúdia využila možnosti zahraničných študijných pobytov v Prahe na Univerzite
Karlovej a vo Fínsku, na University of Jyväskylä, kde som rozvíjala svoje skúsenosti. Po
skončení štúdia som sa zamestnala na špeciálnej základnej škole J. Vojtaššáka, kde som
získavala skúsenosti s prácou s deťmi s mentálnym postihnutím a deťmi s poruchou
autistického spektra. Následne som v roku 2023 strávila šesť mesiacov ako dobrovoľník
v hlavnom meste Kene Nairobi, kde som pracovala v detskom vzdelávacom centre Songa
Mbele na Masomo, ktoré je určené pre deti so špeciálnymi potrebami, žijúcimi v slume
Mukuru. Cieľom centra a teda aj mojím poslaním bolo podporovať pozitívne myslenie
a postoje k deťom so zdravotným znevýhodnením žijúcim v chudobe a náročných životných
pomeroch, vytvárať im druhú šancu, zabezpečiť dôstojnosť, ochranu a integritu bez ohľadu na
pohlavie, kultúru a rasu, jazyk či náboženstvo.
V centre poradenstva a prevencie Žilina pracujem od januára 2024 ako špeciálny pedagóg,
kde sa snažím zužitkovať a čerpať z nadobudnutých skúseností a zručností. Venujem sa
diagnostike vývinových porúch učenia, ako aj individuálnej špeciálnopedagogickej
starostlivosti.

Mgr. Margaréta Huljaková

Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika so zameraním na deti
a žiakov s mentálnym a telesným postihnutím, s chorobou alebo zdravotným oslabením. Ako
špeciálny pedagóg pracujem od roku 2020. Najskôr som pracovala v CŠPP na ul. Vojtaššáka
v Žiline, kde som sa prevažne venovala deťom a žiakom s mentálnym a telesným
postihnutím, s chorobou alebo zdravotným oslabením, a tiež s pervazívnou vývinovou
poruchou. Od 1/2023 pôsobím v Centre poradenstva a prevencie v Žiline. Aktuálne svoje
skúsenosti rozširujem o prácu so žiakmi s poruchami učenia. Absolvovala som viacero
vzdelávaní, ako napríklad Komunikácia prostredníctvom metódy VOKS, Tréning
fonematického uvedomovanie podľa Eľkonina, kurz Bazálnej stimulácie, rozvíjajúce
programy KUMOT, KUPOZ, KUPREV, ktoré rada využívam pri mojej práci s deťmi alebo
žiakmi. Práca s deťmi ma napĺňa, každé dieťa je pre mňa obohatením.

Mgr. Viera Trúchla

V CPP Žilina pracujem od roku 2004 ako sociálna pedagogička. Ukončila som štúdium
sociálnej pedagogiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2017 som
vykonala prvú atestačnú skúšku na KU v Ružomberku. V práci sa venujem predovšetkým
prevencii/preventívnym aktivitám v materských, základných a stredných školách v Žilinskom
okrese. Mám veľmi blízko aj ku kariérnemu poradenstvu. Napĺňa ma individuálna práca
s klientami vo veku od 3 rokov do 12 rokov v rámci Terapie hrou. Vo svojej pracovnej kariére
sa snažím vnímať klientov na základe PCA prístupu , ktorého cieľom je vytvoriť bezpečné
psychologické prostredie, ktoré je postavené predovšetkým na empatii, akceptácii
a kongruencii.

Mgr. Sláva Šupejová

Volám sa Sláva Šupejová a študovala som jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2013 som pracovala ako psychologička v
Centre špeciálnopedagogického poradenstva v Žiline, ktoré bolo súčasťou ZŠI pre žiakov s
narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku. Od transformácie, 1. 1. 2023 som
súčasťou Centra poradenstva a prevencie Žilina. Vo svojej práci sa venujem diagnostike,
poradenstvu a terapii detí a žiakov, primárne s narušenou komunikačnou schopnosťou, ale
i deťom a žiakom s inými ťažkosťami v oblasti psychického vývinu. Zároveň poskytujem
poradenstvo rodičom a učiteľom. Oblasťou môjho záujmu je terapeutická práca s deťmi
predškolského veku, ktoré majú ťažkosti s komunikáciou mimo domáceho prostredia, a
s deťmi a žiakmi, u ktorých narušená komunikačná schopnosť ovplyvňuje ich sebavedomie a
sebahodnotu. Od roku 2017 sa vzdelávam v Slovenskom inštitúte v psychodynamickej
psychoterapii. Pri práci s deťmi využívam doteraz osvojené poznatky a vedomosti
z absolvovaných vzdelávaní, školení a seminárov.

Vzťahová psychoterapia detí a adolescentov
Terapia hrou
Relaxačno-symbolická terapia pre deti
Relaxačno-symbolická terapia pre dospelých
Kognitívne behaviorálne prístupy v poradenskej praxi a ich využitie u detí a adolescentov
s vývinovými poruchami učenia a reči a s poruchami správania
Kognitívne-behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi

Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom
pokuse pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov
Krízová intervencia v prostredí škôl a školských zariadení
Tréning fonematického uvedomovania podľa  Eľkonina
Rodinná doska
Práca s detskou kresbou
Sandplay terapia
Test stromu
Poruchy autistického spektra – úvod
Ako sa formuje osobnosť čloevka a čo všetko by sme mali o tom vedieť
Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie
Poruchy vzťahovej väzby
Možnosti a obmedzenia psychoterapie hrou v súčasnosti
Komplexná starostlivosť o dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou
Práca s terapeutickými kartami a mnohé iné

Mgr. Nina Buricová

Od roku 2010 sa profesijne venujem poradenskej a diagnostickej práci s detským klientom, s
využitím prvkov rôznych terapeutických prístupov. Desať rokov som sa v špecializovanom
zariadení intenzívne zaoberala klientelou s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Táto
skúsenosť mi umožnila vidieť cestu tam, kde iní vidia prekážky.
Aktuálne je moje zameranie v Centre poradenstva a prevencie rôznorodé. Sústredím sa na
prekonávanie úzkostných a depresívnych ťažkostí klientov, prevažne na prácu s tínedžermi.
Mám blízko aj ku kariérovému poradenstvu. Špecializujem sa tiež na zvládanie emočných
problémov najmenších detí (adaptačné ťažkosti, problémy so stravovaním, obstipácie a iné).
V tejto spojitosti realizujem edukačné semináre pre pedagógov v materských školách.
Príležitostne sa venujem aktivizmu v oblasti ľudských práv. Som členkou OZ Združenie
rodičov a priateľov LGBT+ ľudí a nielen v CPP poskytujem poradenstvo a dlhodobú podporu
transrodovým klientom, klientkám a ich rodinám.
Kontinuálne sa vzdelávam v psychoterapii a diagnostike. Absolvovala som viacero kurzov,
seminárov a krátkodobých výcvikov zameraných na prehlbovanie práce s klientmi a
rozširovanie kompetencií (výcvik v individuálnej schématerapii, kognitívno behaviorálna
terapia so zameraním na deti a adolescentov, psychoanalýza detských emočných problémov,
alternatívny komunikačný systém VOKS pre prácu s NKS, výcvik v krízovej intervencii a
ďalšie).
Bezpečné, prijímajúce prostredie a angažovaný prístup sú základom mojej práce s klientom.

Mgr. Nelia Khomiak

Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia, univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Ako psychológ pracujem od roku 2022. Najskôr som pracovala ako
psychologička v organizácie Liga za duševné zdravie SR v Žiline, kde som sa venovala
psychologickému poradenstvu pre odídencov a odídenkyne z Ukrajiny. V rámci
dobrovoľníckej činnosti som pomáhala pri diagnostikoch ukrajinských deti v CPP. Od
1/2024 pôsobím v Centre poradenstva a prevencie v Žiline. Venujem sa psychologickej
diagnostike ktorá pomáha lepšie porozumieť individuálnym potrebám a ťažkostiam každého
dieťaťa. Ponúkam aj psychologické poradenstvo pre deti, ich zákonných zástupcov, školských
pracovníkov, pri rôznych psychologických otázkach a problémoch. Som empatická a citlivá,
mojim cieľom je pomôcť deťom a ich blízkym zvládať životné ťažkosti. Snažím sa vytvoriť
bezpečné a dôveryhodné prostredie pre mojich klientov, kde sa môžu otvoriť, hovoriť o
svojich problémoch, aby sme mohli spolu hľadať riešenia. Svoje profesionálne schopnosti a
znalosti sa snažím neustále rozširovať prostredníctvom rôznych kurzov a školení v oblasti
psychológie. Verím, že je dôležité neustále sa vzdelávať a rozvíjať, aby som mohla efektívne
pomáhať svojim klientom.
Som hrdá na to, že môžem pracovať ako psychológ a pomáhať ľuďom. Je to pre mňa veľká
životná vášeň a som vďačná, že mám možnosť robiť to, čo ma napĺňa a dáva mi zmysel.
Budem sa ďalej snažiť poskytovať najlepšiu možnú starostlivosť pre mojich klientov.

PhDr. Natália Pejskarová

Štúdium psychológie som ukončila na Prešovskej univerzite v roku 2008. Počas práce v CPP
Žilina sa priebežne vzdelávam v oblasti diagnostiky, prevencie a prístupoch pri práci
s klientom. Momentálne pracujem prevažne so staršími deťmi a stredoškolákmi. Vnímam ich
potrebu zachovania dôvernosti informácií, s ktorými sa zveria a rešpektujem ju. Dôvera je pre
mňa vo vzťahu s klientom veľmi dôležitá. Pri individuálnej práci s klientom čerpám z rôznych
terapeutických prístupov, podľa potrieb klienta. Okrem pokračujúcej starostlivosti sa venujem
aj diagnostike. V rámci skupinovej práce spolupracujem so strednými školami v oblasti
prevencie a kariérneho poradenstva.

Mgr. Zuzana Šeligová

Venujem sa deťom všetkých vekových kategórií, ale tiež rodičom pri poradenstve a zvládaní
ťažkých životných situácií. Najväčšie spektrum mojich klientov tvoria deti s úzkostným a depresívnym prežívaním a tiež so psychosomatickými problémami. Intervencie robím aj so svojimi dvomi psíkmi. Absolvovala som niekoľko vzdelávaní, z nich využívam najmä práve prebiehajúci dlhodobý výcvik v Gestalt
psychoterapii, ale tiež prácu s herným pieskoviskom (Sandtray), prístup tanečnej a pohybovej terapie,
Handle prístup a program Krízovej intervencie. Vo svojom prístupe prepájam aj poznatky o
vplyve traumatického prežívania na celok osobnosti a špecifiká neurobiologického spracovania, pracujem s konceptom Mindfulness. Symptómy sa ukazujú na emocionálnej, ako aj na telesnej úrovni v pohyboch,
spôsobe reči, dýchania a kontaktovania sa s prostredím a práve od tejto úrovne je možné
zvyšovať uvedomovanie a prežívanie postupne smerom k väčšej integrite.

Mgr. Zuzana Požoniová

Som absolventkou štúdia špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte v Prešove, od roku
2005 som dlhé roky pôsobila v základnej škole v Žiline ako školský špeciálny pedagóg. V
roku 2023 moje kroky smerovali do nášho skvelého tímu CPP. Zúčastnila som sa vzdelávaní
zameraných na inklúziu cez program Erasmus + vo Veľkej Británii. Medzi moje srdcovky
patria deti predškolského veku, práca s marginalizovanými skupinami a dobrovoľníctvo.
Absolvovala som kurzy a vzdelávania: KUPOZ, KUPREV, SFUMATO, Comenia Script,
Eľkonin, Metóda dobrého štartu, Ropratem, Participatívne postupy vo vzdelávaní, Metóda
Grundlaget, Supporting multilingual classrooms, Sociálno-psychologický výcvik,
Koordinácia školských podporných tímov, Metóda Sindelar. Aktuálne navštevujem výcvik v
Biofeedbacku ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT. Pôsobím ako lektorka
v Inklucentre, som aj členkou jej občianskeho združenia. Som členkou Asociácie špeciálnych
pedagógov. V minulosti som bola 4 roky členkou Komisie školstva a mládeže v meste Žilina.
Som pyšnou maminou dvoch dcér, ktoré sú pre mňa výzvou, učia ma pokore, plnia mi život
a sny. Keby som sa nestala špeciálnou pedagogičkou, bola by som fotografka s vášňou
v cestovaní

Mgr. Zuzana Holešová

Vyštudovala som psychológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Začínala som
ako školská psychologička, a už viac ako 10 rokov pracujem ako psychologička v Centre
poradenstva a prevencie. Venujem sa najmä témam malých detí prostredníctvom Terapie
hrou, poradenstvu pre deti a rodičov, diagnostike detí s intelektovým nadaním a tiež
diagnostike v oblasti kariérového poradenstva a školskej zrelosti. Som maminkou úžasnej
dcéry, ktorá je mojou najlepšou učiteľkou. Nikdy ma neprestane fascinovať svet detí, ich
pohľad na svet a prežívanie sveta, a ich schopnosti liečenia v bezpečnom prostredí, ktoré sa
im snažím vytvoriť prostredníctvom bytia s nimi v danom okamihu. Absolvovala som
niekoľko kurzov, napr. Terapia hrou, Sandplay, Práca s detskou kresbou, Kurz práce
s terapeutickými kartami.

Mgr. Vladimíra Blahová

V roku 2008 som ukončila štúdium logopédie na UK v Bratislave. Od ukončenia štúdia
pracujem v rámci poradenského systému v rezorte školstva. Pracovala som v súkromnom
centre špeciálnopedagogického poradenstva, v CŠPP Jamník a od transformácie
poradenského systému v CPP Žilina. Venujem sa diagnostike a terapii detí s rôznymi druhmi
narušenej komunikačnej schopnosti (artikulačnými a fonologickými poruchami, zajakavosť,
vývinovou jazykovou poruchou, poruchám čítanej a písanej reči … ), ktorých jazykové
a rečové ťažkosti vyžadujú podporu v rámci vzdelávacieho systému. Neoddeliteľnou
súčasťou mojej práce je aj práca s rodičom, ktorý sa stáva koterapeutom v domácom prostredí
a vtedy sa logopedická terapia stáva efektívnejšou.

Ponuka služieb

Group 11 (1)

Psychologická a špeciálnopedagogická diagnostika

osobnostny vyvoj

Psychologické poradenstvo a psychoterapia

Group 13

Špeciálnopedagogické poradenstvo

Group 14

Profesijná orientácia

drogy

Preventívne aktivity a stimulačné programy

Group 16

Manželstvo, rodičovstvo a psychosexuálny vývoj

Group 18

Metodické vedenie ŠPT, školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov a kariérových poradcov

psychodiagnostika

Psychodiagnostika v rámci prijímacieho a výberového konania

Čo od nás môžete očakávať ?

Diskrétnosť

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a neposkytujeme ich žiadnym tretím stranám.

Odbornosť

Naši zamestnanci sú na vysokej odbornej úrovni, presvedčte sa sami na osobnom stretnutí.

Bezplatné služby

Všetky naše služby sú zadarmo.

Skutočnú pomoc

Žiadny problém nám nie je ľahostajný, ku každému pristupujeme individuálne a zodpovedne.