Dňa 24. 02. 2021 sa konalo na základe komunikácie s vedúcou oddelenia školstva a mládeže, PaedDr. Milenou Demkovou, a z dôvodu zmien, ktoré prináša novela v medzirezortnom pripomienkovom konaní –

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

online stretnutie pre riaditeľov MŠ s cieľom:

  • oboznámenia nadväznosti aktivít CPPPaP, a predovšetkým diagnostiky detí zameranej na posúdenie školskej spôsobilosti (a jej špecifiká), vyplývajúce z novely zákona 245/2008 platnej od 01. 01. 2021 v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním a následná nevyhnutná dokumentácia k celému procesu.

Čas posudzovania školskej spôsobilosti dieťaťa, ktoré má nastúpiť na plnenie PŠD (povinnej školskej dochádzky) sa nemení, je to tak, ako doteraz – do 31. 05. 2021 a v individuálnych prípadoch aj neskôr.

Náš tím je pripravený operatívne vybaviť všetkých záujemcov k uvedenému dátumu, aby mali riaditeľky/riaditelia MŠ naše vyjadrenie včas a mohli adekvátne rozhodnúť o prijatí detí na povinné predprimárne vzdelávanie alebo pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Prosíme riaditeľky/riaditeľov o súčinnosť a zvýšenú pozornosť v prípade detí, ktoré pripravujú na vstup do školy, nakoľko už nie je možný dodatočný odklad povinnej školskej dochádzky, t. j. deti, ktoré nastúpia na plnenie povinnej školskej dochádzky a nebudú zvládať nároky 1. ročníka ZŠ sa už nemôžu vrátiť späť do materskej školy.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o školskej spôsobilosti dieťaťa, informujte rodiča o možnosti preveriť ich v CPPPaP. Pomôžme spoločne deťom, aby boli čo najlepšie pripravené na vstup do ZŠ.

Viac nformácií k diagnostike detí pred nástupom do ZŠ:

Diagnostika detí pred nástupom do ZŠ

ZMENA! Výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie

Ide o deti, ktorých rodičia majú záujem o predčasné plnenie povinného primárneho vzdelávania (tzv. predčasné zaškolenie) k šk. roku 2022/2023. Tieto deti musia absolvovať v školskom roku 2021/2022  povinné predprimárne vzdelávanie, o ktoré musí rodič požiadať – riaditeľ/ka MŠ takéto dieťa môže prijať len na základe:

  • písomného súhlasu CPPPaP,

  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,

  • informovaného súhlasu rodiča (zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia).

Žiadosti rodičov, ktorí majú záujem o výnimočné prijatie dieťaťa na povinné primárne vzdelávanie od septembra 2021, budú vybavené a vyšetrenia realizované v mesiaci jún 2021, v individuálnych prípadoch i neskôr. Vyšetrenie týchto detí je vhodné realizovať čo najneskôr k dátumu vstupu do ZŠ, nakoľko vývin dieťaťa sa mení z mesiaca na mesiac a dieťa absolvuje náročné psychologické vyšetrenie, ktoré potvrdí/vyvráti jeho komplexnú pripravenosť vo všetkých sledovaných oblastiach.

Opätovne o rok, pred vstupom do školy bude potrebné zopakovať psychologické vyšetrenie v súvislosti s posúdením vhodnosti výnimočného prijatia dieťaťa na povinné primárne vzdelávanie.

V prípade, že dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden rok.

V prípade otázok, či nejasností nás neváhajte kontaktovať:

tel.:0948 183 108

mailom: sona.makajova@cpppapzilina.sk

Ak máte ešte otázky, či pochybnosti k legislatívnym zmenám, dávame do pozornosti záznam z webinára k uvedenej problematike, ktorý si môžete zo záznamu pozrieť kliknutím na nasledujúci link:

https://us02web.zoom.us/rec/play/zkY61dcSRXxbEt5WMH4drYE7YEpaa0Hru7UIhI6SrbEMQX6b0ho-yUh9iuoXmIExUSd4zgRJAcmcLCQs.bTHyW2vmJyljU1cJ?continueMode=true