V zmysle §9 ods.1.,§10 ods.1., a §11 ods.1, písm a./ Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Kategória voľného pracovného miesta: Špeciálny pedagóg

Dátum predpokladaného nástupu:  1. január 2023

Pracovný pomer: 100%-ný úväzok, zástup za MD

Ponúkaný plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 3.11.2022 na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina, Predmestská 1613, 010 01 Žilina alebo elektronickej podobe na adresu: cpppapza@cpppapzilina.sk

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky.