Na základe aktuálnych informácií v súvislosti s adaptačným vzdelávaním odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ v školskom roku 2020/2021 informujeme o spôsoboch umožňujúcich uskutočniť adaptačné vzdelávanie za aktuálnych legislatívnych a procesných podmienok. Adaptačné vzdelávanie

CPPPaP Žilina vie v aktuálnej situácii zabezpečiť adaptačné vzdelávanie iba odborným zamestnancom MŠ, ZŠ a SŠ, ktorí pracujú na pozícii „školský psychológ“.

CPPPaP Žilina bude od januára 2021 realizovať stretnutia (semináre, workshopy, supervíziu) pre odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ nezávisle na spôsobe, akým budú zaradení do adaptačného vzdelávania (samozrejme, za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení nariadených Hlavným hygienikom SR, RÚVZ, Vlády SR,). Všetky informácie o plánovaných stretnutiach budú uverejnené na webovom sídle CPPPaP Žilina v sekcii aktuality.

Aktualizované k 09.12.2020

Mgr. Ivan Moravčík/riaditeľ CPPPaP