Predstavte si miesto, kde sa cítite bezpečne.

Miesto, ktoré je dôverné.

Miesto, v ktorom prostredníctvom jedinečného a empatického vzťahu s druhým, zažívate slobodu a môžete byť takými, akými v skutočnosti ste…

Takéto bezpečné, dôverné a starostlivé prostredie, ktoré dovoľuje dieťaťu slobodne sa hrať, sa vytvára počas terapie hrou v špeciálnej herni.

 

TERAPIA  HROU 

Hra je prirodzený spôsob komunikácie dieťaťa a terapia hrou je metóda využívaná na pomoc deťom vyjadriť ich emócie. 

 Prečo sú emócie pre deti veľmi dôležité?

Deti nám hovoria o svojich potrebách prostredníctvom emócií. Deti si prostredníctvom emócií vytvárajú s terapeutom/rodičmi spojenia – väzby. Tým, že sa terapeut/rodič zameria na to, ako sa dieťa cíti, mu prejavuje ZÁUJEM – dáva dieťaťu najavo, že je hodné jeho pozornosti.

 

Možno ste sa už stretli s názvom hrová terapia alebo terapia hrou a rozmýšľate, ako môže dieťaťu pomôcť to, že sa s ním niekto hrá.  

Deti do 11 rokov sa vyjadrujú pomocou hry a namiesto slov používajú hračky.  

Deťom sú v špeciálnej herni poskytnuté hračky, ktoré im umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami.  

Dieťaťu je prostredníctvom terapie hrou venovaný špeciálny čas a pozornosť.  

Vďaka terapii hrou sa dieťa cíti podporované, robí samostatné rozhodnutia a zvláda reálne životné situácie.   

Dieťa sa učí sebakontrole, rešpektovať a akceptovať samého seba, ako aj robiť samostatné rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť.

Čo je to terapia hrou?

Hrová terapia zameraná na dieťa je odborný názov pre jeden zo spôsobov terapie – liečby rôznych psychických a somatických ťažkostí. Môže sa využívať aj na posilnenie a rozvoj človeka, ktorý problémy nemá, pretože slúži aj ako prevencia či posilnenie osobnostného vývinu zdravého dieťaťa.

 

Terapia hrou, na ktorú sa naše centrum špecializuje, vychádza z presvedčenia, že každý človek má v sebe liečivý potenciál, ktorý sa pri špeciálnych podmienkach prebúdza.

 

Terapia hrou je pre deti to isté, čo je poradenstvo pre dospelých. Hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie, presne tak, ako je pre dospelých prirodzeným spôsobom komunikácie rozprávanie. V herni sa hračky používajú ako slová a hra je rečou dieťaťa. Ak deti môžu autenticky vyjadrovať to, čo prežívajú v spoločnosti vyškoleného terapeuta, ktorý im rozumie, môžu sa začať cítiť lepšie, pretože uvoľnili svoje emócie. Ako rodič ste možno mali skúsenosť, keď vás niečo trápilo alebo znepokojovalo a povedali ste to niekomu, komu na vás skutočne záležalo a porozumel vám, zrazu ste sa cítili lepšie a ľahšie ste zvládli svoj problém. Niečo podobné je pre deti terapia hrou. Môžu použiť bábiky, farby a iné hračky na povedanie toho, čo si myslia, čo cítia, čo ich trápi.

 

Pre koho je terapia hrou vhodná?

Terapia hrou je najvhodnejšia pre deti vo veku 3 až 12 rokov.

 

Terapia hrou sa preukázala ako vhodná metóda najmä v prípadoch, akými sú napríklad:

 • zmiernenie agresívneho správania,

 • zlepšenie školských výkonov detí s poruchami učenia,

 • problémy pripútania,

 • nezrelé správanie, neprimerané emocionálne odpovede,

 • mutizmus,

 • problémy s nadväzovaním vzťahov,

 • sebapoškodzovanie,

 • klamanie, záškoláctvo, zneužívanie, týranie a zanedbávanie dieťaťa,

 • psychosomatické problémy,

 • enuréza, enkopréza,

 • poruchy príjmu potravy,

 • pokroky v emocionálnej regulácii detí z rozvedenej rodiny,

 • sexuálne správanie,

 • zmiernenie emocionálnych a intelektuálnych ťažkostí u detí so zníženým intelektovým potenciálom.

 

Okrem riešenia rôznych ťažkostí, pomáha deťom emocionálne a osobnostne sa rozvíjať. Môže byť nápomocná v nasledujúcich oblastiach:

 • zvyšuje sebaedomie a sebahodnotenie detí,

 • pomáha nájsť efektívne spôsoby riešenia problémov a zlepšiť zručnosti a spôsobilosti dôležité pre ich riešenie,

 • pomáha deťom vyvinúť aktívnejšie a samostatnejšie správanie.

 

Potrebuje moje dieťa terapiu ?

Väčšina detí v určitom období detstva prežije isté ťažkosti (doma, v škole, pri rozvode rodičov a ich separáciou, vo vzťahoch s inými deťmi a pod.), alebo sa správajú tak, že to začne znepokojovať ich rodičov alebo učiteľov. Niektoré deti potrebujú v istých záležitostiach viac pomoci ako iné deti. Vo všeobecnosti, ak ste ako rodič znepokojený správaním dieťaťa, alebo má vaše dieťa problémy zvládnuť niektoré záťažové situácie, terapia hrou je odporúčaný spôsob pomoci vášmu dieťaťu.

Vypracovala: Mgr. Miroslava Slyšková

Ak máte záujem o terapiu hrou pre Vaše dieťa, ktorú v našom centre ponúkame, alebo máte otázky kontaktujte:

0948 411 879

miroslava.slyskova@cpppapzilina.sk