Ponuka

1

Diagnostika pred začatím PŠD:

 • Vyšetrenie školskej spôsobilosti (odklad PŠD resp. predčasné zaškolenie)
 • Identifikácia nadaných detí
 • Adaptačné ťažkosti dieťaťa po nástupe do MŠ (emocionálne ťažkosti…)
 • Problémy v správaní (konflikty s vrstovníkmi, negativizmus, agresivita…)
 • Rozvíjajúce a stimulačné programy pre deti s odkladom PŠD a pred plnením PŠD
3

Špeciálnopedagogické poradenstvo a starostlivosť:

 • Špeciálnopedagogická diagnostika a reedukácia
 • Starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania, chorí a zdravotne oslabení, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia).
 • Spolupráca pri školskej integrácii (začlenení) žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, ZŠ a SŠ.
 • Depistážne vyšetrenia, identifikácia rizikových žiakov v zmysle porúch učenia.
5

Prevencia drogových závislostí a prevencia sociálno-patologických javov:

 • Prednášky, besedy pre pedagógov k problematike prevencie drogových závislostí a preventívneho pôsobenia smerom k žiakom.
 • Preventívne aktivity so žiakmi, zamerané na formovanie ich postojov k drogám a orientáciu k zdravému spôsobu života.
 • Psychologické poradenstvo pre žiakov, ktorí prišli do kontaktu s drogou a pre ich rodičov.
 • Prevencia, prípadne intervencia šikany a kyberšikany.
 • Prevencia obchodovania s ľuďmi.
7

Metodické vedenie výchovných poradcov, koordinátorov prevencie a pedagógov

2

Psychologické poradenstvo a psychoterapia v osobnostnom a sociálnom vývine:

 • Psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, psychoterapia žiakov s ťažkosťami v oblasti socializácie a s poruchami správania.
 • Pomoc škole pri identifikácii a reedukácii žiakov s rizikovým osobnostným vývinom.
 • Psychoterapeutická starostlivosť (krátkodobého a dlhodobého charakteru) u žiakov s rôznymi psychosociálnymi ťažkosťami (obeť šikanovania, tréma, ťažkosti neurotického charakteru, konflikty v sociálnych vzťahoch) s cieľom navodenia pozitívnej zmeny.
 • Intenzívna spolupráca s rodičmi žiakov, u ktorých sú ťažkosti viazané na výchovné postoje zo strany rodičov.
 • Identifikácia nadaných, talentovaných, tvorivých žiakov a poradenská práca s nimi.
 • Poradenstvo pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
4

Poradenstvo v profesionálnom vývine a voľbe povolania:

 • Poradenstvo pre žiakov ZŠ pri výbere SŠ.
 • Psychologická diagnostika a poradenstvo pre stredoškolákov zamerané na výber VŠ štúdia, profesijnú orientáciu (najmä 2. a 3. ročník SŠ).
 • Poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania začlenených žiakov v ZŠ, SŠ.
6

Výchova k manželstvu, rodičovstvu a problematika psychosexuálneho vývoja:

 • Blízke osobné vzťahy: priateľstvo, zamilovanosť, láska.
 • Výber životného partnera.
 • Problematika psychosexuálneho dozrievania (láska a ľúbostné vzťahy, mýty o sexe, plánovanie rodičovstva, riziková sexualita).
8

Psychodiagnostika v rámci prijímacieho a výberového konania

Ponuka skupinových programov a aktivít pre materské školy

1

„Učíme opičku KIKU slušne sa správať“

Cieľ: rozvoj osobnosti dieťaťa (význam hraníc a pravidiel v našom živote, o ľudských pocitoch)
Pre: deti predškolského veku
Forma stretnutia: skupinová (optimálny počet detí v skupine je 15 – 20), trvanie jedného stretnutia cca 90 minút, stretnutia sú realizované v priestoroch MŠ

Realizácia: program je rozdelený na 4 stretnutia

 1. Kto som (oboznámenie sa s cieľom stretnutí, zoznámenie, akí sme – inakosť, spoločné vlastnosti…)
 2. Pravidlá a hranice (význam hraníc a pravidiel v našom živote – prečo pravidlá existujú, prečo sú dôležité, prečo ich musíme dodržiavať a čo sa stane, ak ich porušíme)
 3. Učíme sa ovládať svoj hnev (o ľudských pocitoch – negatívne emócie, ich príčiny a prejavy)
 4. Radosť, šťastie, úsmev (pozitívne emócie a ich význam a dôležitosť v našom živote)
2

Stimulačný program na komplexný rozvoj osobnosti predškoláka 1

Cieľ: cvičenia zamerané na rozvoj zrakového a sluchového vnímania, jemnej motoriky, pamäti, pozornosti, myslenia a reči – príprava detí na úspešný štart v škole, prevencia problémov v učení.
Pre: deti vo veku 6 rokov (predškoláci)
Forma stretnutia: skupinová (optimálny počet detí v skupine je 7 -10), trvanie jedného stretnutia cca 60 minút, stretnutia sú realizované v priestoroch CPPPaP
Realizácia: Jedno stretnutie týždenne, striedanie individuálnych aj skupinových aktivít, práca s pracovnými listami, s interaktívnou tabuľou, didaktickými pomôckami. Individuálna konzultácia s rodičom – odporúčania.
3

Stimulačný program na komplexný rozvoj osobnosti predškoláka 2

Cieľ: rozvíjať fonologické schopnosti detí (fonematické uvedomovanie, sluchovú pamäť, jazykový cit), myslenie a reč, zrakové vnímanie, jemnú motoriku a grafomotoriku, matematické predstavy. Deti budú pozornejšie, sústredenejšie, vnímavejšie, viac motivované pre učenie, dokážu akceptovať pokyny pedagóga, dodržiavať dohodnuté pravidlá, samostatne plniť predkladané úlohy, vypýtať si pomoc, vyjadriť svoj názor a spolupracovať v skupinových úlohách.
Pre: deti vo veku 6 rokov (predškoláci) a deti s odloženou školskou dochádzkou.
Forma stretnutia: skupinová (optimálny počet detí v skupine je 3 -4), trvanie jedného stretnutia cca 60 minút, celkový počet stretnutí je 10, stretnutia sú realizované v priestoroch CPPPaP.
Realizácia: Jedno stretnutie týždenne, striedanie individuálnych aj skupinových aktivít, práca s pracovnými listami, s interaktívnou tabuľou, didaktickými pomôckami. Individuálna konzultácia s rodičom – odporúčania.
4

Rozvíjanie fonematického uvedomovania s využitím metodiky D. B. Eľkonina

Cieľ: Nadobudnutie znalostí o jazyku, nadobudnutie spôsobilosti na rolu školáka, (deti sú pozornejšie, sústredenejšie, vnímavejšie, sú viac motivované pre učenie, majú rozvinutý jazykový cit, lepšie komunikujú navzájom aj s dospelým v roli učiteľa), prevencia vzniku porúch učenia, podchytenie tzv. „rizikových detí“ a ich následná individuálna stimulácia.
Pre: Deti vo veku od 5 rokov, optimálne predškoláci s odloženou školskou dochádzkou, rizikové skupiny detí (s oneskoreným a nerovnomerným vývinom reči, s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti v logopedickej starostlivosti).
Forma stretnutia: skupinová (optimálny počet 2 – 3 deti), trvanie jedného stretnutia 45 minút, stretnutia sú realizované v priestoroch CPPPaP pod vedením špeciálneho pedagóga.
Forma nahlasovania: individuálne zákonným zástupcom dieťaťa.
5

Prednášky / besedy (pre pedagógov, rodičov)

Ich tému si môžete zvoliť podľa aktuálnych problémov a požiadaviek vo Vašej MŠ – my Vám na inšpiráciu ponúkame nasledovné „osvedčené“ témy:
 • Pripravenosť dieťaťa na vstup do školy
 • Výchova dieťaťa v rodine
 • Problémy v správaní predškolských detí

Ponuka skupinových programov a aktivít pre základné školy

1

„Nechajme city plynúť“

Cieľ: lepšie spoznanie seba samého, svojho prežívania, emócií, vlastností, schopností…
Pre: žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ
Počet stretnutí: v 3. ročníku: 10 ( 1x za týždeň 1 vyučovacia hodina), vo 4. ročníku: 10 ( 1x za týždeň 1 vyučovacia hodina)
Na realizáciu potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať – stoličky do kruhu
2

„Cesta k emocionálnej zrelosti“

Cieľ: odkiaľ a kam smerujeme, závislosť od rodičov verzus osamostatňovanie, partnerské vzťahy, socializácia, ja ako budúci rodič, riešenie konfliktov, konformita verzus zostať sám sebou, vydržať bolesť, strach a nežičlivosť osudu, sympatia a súcit, radosť z dávania bez reciprocity
Pre: žiaci 2. stupňa ZŠ
Počet stretnutí: 10 ( 1 vyučovacia hodina)
Na realizáciu potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať – stoličky do kruhu
3

„Všetci sme na jednej lodi“

Cieľ: zameranie sa na lepšie sebapoznanie, lepšie poznanie ostatných spolužiakov, empatiu, asertívne správanie, riešenie konfliktných situácií…
Pre: žiaci 2. stupňa ZŠ
Počet stretnutí: 12 (1x za týždeň 1 vyučovacia hodina)
Na realizáciu potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať – stoličky do kruhu
4

„Zlepšenie sociálnych vzťahov v triede“

Cieľ: zlepšiť vzájomné vzťahy v triede, akceptácia, empatia…
Pre: žiaci 2. stupňa ZŠ
Počet stretnutí: od 1 do 5 (2 vyučovacie hodiny)
Na realizáciu potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať – stoličky do kruhu
5

„Prevencia šikanovania a kyberšikanovania“

Cieľ: preventívne pôsobenie v oblasti šikanovania cez rôzne interaktívne aktivity
Pre: žiaci 2. stupňa ZŠ
Počet stretnutí: od 1 do 5 (po 2 vyučovacie hodiny)
Na realizáciu potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať – stoličky do kruhu
6

„Prevencia závislostí (fajčenie, alkohol, nelegálne drogy…)“

Cieľ: preventívne pôsobenie v oblasti závislostí cez rôzne interaktívne aktivity, naučiť žiakov povedať závislostiam NIE
Pre: žiaci 2. stupňa ZŠ
Počet stretnutí: od 1 do 5 (po 2 vyučovacie hodiny)
Na realizáciu potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať – stoličky do kruhu
7

„Orientácia k zdravému životnému štýlu“

Cieľ: vysvetliť cez interaktívne aktivity, čo je to zdravý životný štýl, zamyslenie sa nad svojim životným štýlom
Pre: žiaci 2. stupňa ZŠ
Počet stretnutí: od 1 do 5 (po 2 vyučovacie hodiny)
Na realizáciu potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať – stoličky do kruhu
8

„Kamarátstvo, priateľstvo, zamilovanosť, láska“

Cieľ: vzájomná diskusia o kamarátstve, priateľstve, zamilovanosti a láske
Pre: žiaci 2. stupňa ZŠ
Počet stretnutí: od 1 do 5 (2 vyučovacie hodiny)
Na realizáciu potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať – stoličky do kruhu
9

„Obchodovanie s ľuďmi / bezpečné vycestovanie za brigádou- prácou do zahraničia“

Cieľ: oboznámiť žiakov s danou problematikou a následne poukázať na možné riziká, ktoré sú spojené s vycestovaním za prácou do zahraničia
Pre: žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
Počet stretnutí: 1 (2 vyučovacie hodiny)
Na realizáciu potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať, stoličky do kruhu, interaktívna tabuľa
10

Proforientácia 8

Cieľ: pomôcť žiakom lepšie spoznať svoje silné a slabé stránky, lepšie spoznať svoje schopnosti, hodnoty a záujmy, zorientovať sa v ponuke stredných škôl, získať lepšiu predstavu, čo jednotlivé povolania od jednotlivca vyžadujú, t.j. v akom prostredí a aké činnosti sa prevažne vykonávajú, na aké schopnosti (i povahové vlastnosti) bude toto povolanie klásť nároky
Pre: žiaci 8. ročníka ZŠ
Počet stretnutí, realizácia:

 1. diagnostika – 1. časť: 1x 3 vyučovacie hodiny (apríl – máj daného školského roka v 8. ročníku)
 2. skupinové stretnutia: v priebehu ďalších mesiacov až do decembra 9. ročníka pravidelné skupinové stretnutia 1-2x mesačne (aktivity zamerané na voľbu povolania)
 3. diagnostika – 2. časť: 1x 3 vyučovacie hodiny (január v 9. ročníku)
 4. poradenstvo (záverečné konzultácie, „spätná väzba“ z vyšetrenia) – vo februári / marci v 9. ročníku; v priestoroch ZŠ, na každého žiaka je vyhradená cca polhodina (tohto poradenstva sa môžu zúčastniť aj rodičia žiakov).
Na realizáciu potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať, stoličky do kruhu, interaktívna tabuľa
11

Proforientácia 9

Cieľ: pomôcť žiakom ujasniť si, aké ďalšie štúdium a povolanie by boli pre nich najvhodnejšie.
Pre: žiaci 9. ročníka ZŠ
Počet stretnutí, realizácia: ide o „jednorazovú“ aktivitu určenú pre žiakov 9. ročníka, ktorá pozostáva z nasledovných krokov:

 1. diagnostika: 2x po 3 vyučovacie hodiny
 2. vyhodnocovanie: (trvanie tejto fázy závisí od množstva testovaných žiakov)
 3. poradenstvo: (záverečné konzultácie, „spätná väzba“ z vyšetrenia) –v priestoroch ZŠ, na každého žiaka je vyhradená cca pol hodina (tohto poradenstva sa môžu zúčastniť aj rodičia žiakov)
Na realizáciu potrebujeme: triedu, v ktorej je možné so žiakmi pracovať
12

Efektívne učenie

Cieľ: skvalitnenie procesu učenia sa žiaka, poznanie osobného štýlu učenia, naučiť sa stratégie efektívneho učenia
Pre: žiaci 2. stupňa ZŠ
Počet stretnutí:realizácia v ZŠ: 3x 2 vyučovacie hodiny alebo realizácia v CPPPaP: 10 x 1 hodina (= 60 – 90 min), 5 – 10 žiakov v skupine
Realizácia programu:Učenie a čo ho ovplyvňuje – charakteristika procesu učenia, motivácia, pozornosť, pamäť, potreby (strava, spánok a odpočinok, pracovné prostredie, denný režim). Domáca príprava – aktivita na vyučovaní, ako si robiť poznámky, zásady domácej prípravy (kedy a kde – poradie predmetov – spôsob – postup – práca s textom z učebnice – zvládnutie rozsiahlejšieho učiva – učebné štýly); žiaci dostanú aj metodický materiál o správnej domácej príprave. Práca na sebe – opakovanie z minulého stretnutia / relaxačné techniky (základné informácie), deň „D“ (večer pred písomkou – ráno pred písomkou – počas písomky – núdzový program pri písomke); žiaci od nás dostanú aj pomôcku „Núdzový program pri písomke“.Pri realizácii v CPPPaP robíme so žiakmi aj praktický nácvik relaxačných cvičení a techník napr. na zvládanie strachu a trémy.
Na realizáciu v ZŠ potrebujeme: triedu, v ktorej je možné pracovať – stoličky do kruhu, interaktívna tabuľa
13

„Chcete si overiť čitateľské a pravopisné schopnosti vašich žiakov?“

Cieľ: Výkony v čítaní a v pravopise a ich detailný rozbor – odhalia jazykové a kognitívne schopnosti, ktoré môžu byť zdrojom ťažkostí v čítaní a v písaní.
Pre: všetci žiaci ZŠ od 2. polroka 1. ročníka
Počet stretnutí, realizácia:Ide o jednorazovú skupinovú aktivitu realizovanú v ZŠ.Overenie je realizované formou súboru testov, ktoré hodnotia porozumenie čítaného textu v časovo obmedzenom intervale a do akej miery a v akej kvalite si deti osvojujú slovenský pravopis v procese vyučovania.Zo skúšky čítania je možné získať dve skóre.Skóre čitateľského výkonu, ktoré sumárne zahŕňa presnosť čítania slov, rýchlosť čítania aj úroveň porozumenia, ale neodzrkadľuje tieto zložky samostatne.Skóre presnosti čítania vypovedá o úrovni porozumenia, bez ohľadu na rýchlosť čítania.Jednotlivé testy na overovanie pravopisných schopností sú zamerané vždy na jeden pravopisný jav.

Preto je v testoch na zisťovanie osvojenia každej stratégie väčší počet slov, aby sme zistili, či žiak systematicky ovláda daný pravopisný jav. V jednom slove sa môžu stretnúť aj viaceré pravopisné princípy – takéto chyby sú hodnotené osobitne.

Zmyslom interpretácie výsledkov testov je, aby sme prostredníctvom percentilového hodnotenia porovnali výkony daného žiaka s rovesníkmi, ktorí navštevujú ten istý ročník.

K realizácii potrebujeme: triedu, v ktorej je možné so žiakmi pracovať.

Ponuka skupinových programov a aktivít pre stredné školy

Všetky aktivity sú určené vždy pre 1 triedu žiakov, okrem profesijnej orientácie, kde je počet obmedzený.
1

Partnerské vzťahy

Cieľ: oboznámiť študentov s úskaliami partnerských vzťahov a poukázať na rozdiely medzi prvotnou zamilovanosťou a snahou o funkčný partnerský vzťah
Pre: všetky ročníky SŠ – ideálne miešané skupiny chlapcov a dievčat
Počet stretnutí: 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny)
K realizácii potrebujeme: triedu, kde je možné usadiť študentov do kruhu (možnosť posúvať lavice a stoličky)
2

Šikanovanie (program)

Cieľ: formou zážitkových aktivít naučiť študentov rozpoznávať prvky šikanovania a znížiť riziko výskytu tohto javu
Pre: všetky ročníky SŠ
Počet stretnutí: možnosť plnej a skrátenej verzie, Plná verzia: 4 stretnutia ( spolu 8 vyučovacích hodín), Skrátená verzia: 2 stretnutia (spolu 4 vyučovacie hodiny)
K realizácii potrebujeme: triedu, kde je možné usadiť študentov do kruhu (možnosť posúvať lavice a stoličky)
3

Kyberšikana

Cieľ: zvýšiť povedomie o tomto negatívnom sociálno – patologickom jave a eliminovať jeho výskyt najmä medzi mladými ľuďmi
Pre: všetky ročníky SŠ
Počet stretnutí: 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny)
K realizácii potrebujeme: triedu, kde je možné usadiť študentov do kruhu (možnosť posúvať lavice a stoličky)
4

Vzťahy v kolektíve – Sociometria (test)

Cieľ: prieskum vzájomných vzťahov v triede
Pre: všetky ročníky SŠ
Počet stretnutí: 1 vyučovacia hodiny testovanie + 1 vyučovacia hodina vyhodnotenie
K realizácii potrebujeme: menný zoznam žiakov s číslami podľa triednej knihy pre každého žiaka
5

Asertívne správanie

Cieľ: naučiť žiakov využívať techniky asertívneho správania v komunikácii, oboznámiť ich s asertívnymi právami človeka
Pre: všetky ročníky SŠ
Počet stretnutí: 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny)
K realizácii potrebujeme: triedu, kde je možné usadiť študentov do kruhu (možnosť posúvať lavice a stoličky)
6

Efektívne učenie

Cieľ: zefektívniť domácu prípravu žiakov na vyučovanie, oboznámiť žiakov s novými informáciami, ktoré slúžia ako prevencia pred mechanickým učením sa
Pre: odporúčame 1. a 2. ročník SŠ
Počet stretnutí: 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny)
K realizácii potrebujeme: notebook a projektor
7

Liga za duševné zdravie

Cieľ: venovanie sa problematike duševného zdravia a psychohygieny , rozpoznanie, kedy je vhodné v prípade ťažkostí vyhľadať odbornú pomoc

 • Som normálny? – predostrieť študentom základné informácie o duševnom zdraví, psychohygiene a o možnostiach odbornej pomoci
 • Smútok a depresia – správne rozlíšiť medzi bežným smútkom a depresiou ako duševným ochorením
 • Priateľov si vyberáme, rodinu nie – rozvíjanie a udržiavanie zdravých vzťahov ako podpora psychického zdravia

Pre: všetky ročníky SŠ
Počet stretnutí: 1 beseda (2 vyučovacie hodiny) – možnosť absolvovať ako celok ( všetky 3 témy, t.j. spolu 6 vyučovacích hodín) alebo ako jednotlivé besedy
Možnosť výberu z troch besied: Som normálny?, Smútok a depresia, Priateľov si vyberáme, rodinu nie

K realizácii potrebujeme: notebook a projektor
8

Poruchy príjmu potravy

Cieľ: základné informácie o možných rizikách nezdravého a neprimeraného stravovania
Pre: všetky ročníky SŠ
Počet stretnutí: 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny)
K realizácii potrebujeme: notebook a projektor
9

Drogy – beseda

Cieľ: oboznámiť žiakov s rizikami drogovej závislosti, o možnostiach liečby a pomoci a naučiť žiakov rozpoznať rizikové faktory
Pre: všetky ročníky SŠ
Počet stretnutí: 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny)
K realizácii potrebujeme: triedu, kde je možné usadiť študentov do kruhu (možnosť posúvať lavice a stoličky)
10

Drogy – TPD (test)

Cieľ: oboznámiť žiakov s rizikami drogovej závislosti, o možnostiach liečby, pomoci, naučiť žiakov rozpoznať rizikové faktory, zistenie aktuálnych postojov žiakov k návykovým látkam
Pre: všetky ročníky SŠ
Počet stretnutí: 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny) + 1 vyučovacia hodina na vyhodnotenie
K realizácii potrebujeme: triedu, kde je možné usadiť žiakov do kruhu (možnosť posúvať lavice a stoličky)
11

Obchod s ľuďmi (program)

Cieľ: informovať žiakov o rizikách a následkoch obchodovania s ľuďmi, naučiť žiakov ako rozpoznať nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi a spôsoby predchádzaniu rizika
Pre: odporúčame 3. a 4. ročník SŠ
Počet stretnutí: možnosť plnej a skrátenej verzie, Plná verzia: 4 stretnutia ( spolu 8 vyučovacích hodín), Skrátená verzia: 2 stretnutia (spolu 4 vyučovacie hodiny)
K realizácii potrebujeme: triedu, kde je možné usadiť žiakov do kruhu (možnosť posúvať lavice a stoličky) + notebook a projektor
12

Profesijná orientácia (prednáška)

Cieľ: podať informácie žiakom, ktoré im umožnia adekvátnejšie rozhodovanie pri voľbe vysokej školy
Pre: odporúčame 3. a 4. ročník SŠ
Počet stretnutí: 1 stretnutie ( 1 vyučovacia hodina)
K realizácii potrebujeme: notebook a projektor
13

Profesijná orientácia (testy)

Cieľ: lepšie sa zorientovať v úrovni svojich schopností a prispôsobiť resp. utvrdiť si voľbu svojho budúceho štúdia
Pre: odporúčame 3. ročník SŠ, príp. 4. ročník začiatkom 1. polroka, resp. 2. ročník v prípade potreby voľby voliteľných predmetov
Počet stretnutí: 1 stretnutie (3 vyučovacie hodiny) + cca 10 minút na každého žiaka na vyhodnotenie
K realizácii potrebujeme: maximálne 15 žiakov v jednej triede (možno testovať 3 skupiny naraz), ideálne sedenie – 1 žiak v lavici, nutnosť vyplneného a podpísaného informovaného súhlasu, žiaci musia byť motivovaní, na testovaní by sa mali zúčastniť z vlastného rozhodnutia, každý žiak si prinesie na testovanie modré pero a ceruzku!