História

Deťom a mládeži sa v Žiline venujeme od 7. 9. 1969, kedy bola zriadená Psychologicko-výchovná poradňa a Stredisko pre voľbu povolania so sídlom na Štefánikovej ulici (vtedajšej Gottwaldovej ulici) v Žiline, ktorej zriaďovateľom bol Okresný národný výbor v Žiline, odbor školstva. Neskôr v roku 1978 sa názov zmenil na Okresnú pedagogicko-psychologickú poradňu (OPPP) so sídlom na Lichardovej ulici v Žiline. V roku 2001 sa názov zmenil na Pedagogicko-psychologickú poradňu (PPP), ktorej zriaďovateľom bol Okresný úrad v Žiline.

Po novom územnom členení a vzniku nových krajov vznikla k 1. 10. 1998 v meste Krajská pedagogicko-psychologická poradňa (KPPP) so sídlom v Strednej priemyselnej škole stavebnej na Okružnej ulici, ktorej zriaďovateľom bol Krajský úrad v Žiline.

S účinnosťou nového školského zákona 245/2008 Z. z. došlo k zlúčeniu PPP a KPPP do nového subjektu s názvom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). K zlúčeniu došlo 1. 4. 2008.

Legislatíva

Sme školské zariadenie zriadené v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráv, Zákona 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

CPPPaP súčasne poskytuje služby metodického, poradenského a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických zamestnancov škôl. Organizačne je začlenené do rezortu školstva.

 • CPPPaP je zariadením s právnou subjektivitou, odborné služby sú poskytované bezplatne.
 • Legislatívne je základný rámec činnosti CPPPaP zadefinovaný zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
 • CPPPaP vo svojej činnosti úzko spolupracuje s ďalšími inštitúciami a odborníkmi predovšetkým z oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny, prípadne iných rezortov.

Činnosť Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa opiera o zákony, vyhlášky a nariadenia, ktoré vytvárajú pre daný účel v rezorte školstva zodpovedajúce legislatívne prostredie.

Ide najmä o:

 • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Metodické usmernenie č. 9/2008-RI z 18. augusta 2008 k vykonaniu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci úpravy názvov škôl a školských zariadení
 • Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
 • Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
 • Zákon č. 390/2011 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a slovenskej komore psychológov
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 27/2009 Z. z. úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015
 • Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia a ich zriaďovateľov v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach na školský rok 2012/2013
 • Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
 • Nariadenie vlády SR č. 517/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
 • Vyhláška MŠ SR č. 170/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
 • Nariadenie vlády SR č. 423/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Nariadenie vlády SR č. 341/2004, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní